Relacja czatu z zarządem Grupy Murapol: Naszym celem strategicznym jest 2900 przekazań na ten rok oraz dalszy wzrost do poziomu 3200-4200 mieszkań rocznie od 2022 roku
Obrazek użytkownika Czaty
26 lis 2021, 15:55

„Naszym celem strategicznym jest 2900 przekazań na ten rok oraz dalszy wzrost do poziomu 3200-4200 mieszkań rocznie od 2022 roku” - relacja czatu z zarządem Grupy Murapol

W piątek, 26 listopada 2021 r. odbył się czat inwestorski z zarządem Grupy Murapol. W spotkaniu wzięli udział Nikodem Iskra, Prezes Zarządu, Iwona Sroka, Członek Zarządu oraz Przemysław Kromer, Członek Zarządu, CFO. Podczas spotkania rozmawialiśmy o ofercie publicznej akcji. Inwestorzy zadawali również pytania o politykę dywidendową, perspektywy rynku nieruchomości oraz sytuację finansową spółki.

W spotkaniu udział wzięło 460 osób, a zarząd odpowiedział na ponad 20 pytań od inwestorów. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem Grupy Murapol, podczas którego zostaną omówione szczegóły oferty publicznej akcji oraz dalsze plany rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 26 listopada 2021 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Moderator czatu
Moderator czatu

Zanim zaczniemy, obowiązkowe zastrzeżenie prawne:

 

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH TAKIE ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być pełne i kompletne. Informacje nie mogą być wykorzystywane jako podstawa dla żadnych celów ani nie należy polegać na ich kompletności, rzetelności i prawidłowości. Niniejsze informacje nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Murapol S.A. („Spółka”), a tym samym nie stanowią, ani nie są częścią oraz nie należy ich interpretować jako ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub innego nabycia, papierów wartościowych Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji ani zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiejkolwiek jurysdykcji. Ani to spotkanie, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. Niniejsze ogłoszenie stanowi reklamę w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”). Prospekt Spółki („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o ofercie jej papierów wartościowych w Polsce („Oferta”).
Zapisy na akcje Spółki w ramach Oferty powinny zostać przeprowadzone wyłączenie w oparciu o informacje zawarte Prospekcie, który został opublikowany przez Spółkę, po jego zatwierdzeniu, na stronie internetowej Spółki oraz w suplementach, komunikatach aktualizujących do Prospektu i innych informacjach publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Spółki, potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w Prospekcie.
Na datę dopuszczenia akcji Spółki ("Akcje") do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("Dopuszczenie") mogą mieć wpływ takie czynniki, jak warunki rynkowe. Nie ma gwarancji, że Dopuszczenie nastąpi, a na obecnym etapie nie powinno opierać się decyzji finansowych na zamiarach Spółki w odniesieniu do Dopuszczenia. Dokonywanie inwestycji w papiery wartościowe Spółki może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji w ramach Oferty powinny skonsultować się z profesjonalnym doradcą inwestycyjnym, specjalizującym się w doradzaniu przy takich inwestycjach. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej Oferty. Wartość akcji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć.
Niniejsze informacje nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszych informacji oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym spotkaniu, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego materiału może być niezgodne z prawem.

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Dzień dobry, dziękujemy za Państwa obecność, z tej strony Zarząd Murapol S.A. w składzie:
Nikodem Iskra, Prezes Zarządu
Iwona Sroka, Członek Zarządu
Przemysław Kromer, Członek Zarządu, CFO

 

Zapraszamy do zadawania pytań

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy spółka będzie dzielić się dywidendą z akcjonariuszami?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Tak, biorąc pod uwagę dopuszczenie akcji spółki do obrotu na GPW, zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 170 mln zł za rok 2021, natomiast w następnych latach w kwocie równej co najmniej 75 procent skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w danym roku. Spółka podała również, że większościowy akcjonariusz zadeklarował poparcie dla takiej polityki dywidendowej. Biorąc pod uwagę przyjętą politykę dywidendową Spółki, zakładającą wypłatę dywidendy za 2021 r. w kwocie 170 mln zł, spodziewana stopa dywidendy przy cenie maksymalnej akcji w ofercie szacowana jest na poziomie minimum 10,4%.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak oceniacie Państwo aktualny poziom zadłużenia spółki?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Generowane znaczące przepływy pieniężne pozwoliły obniżyć dźwignię finansową z ponad 3,0x EBITDA do poniżej 0,2x. Wskaźnik dług netto / skorygowana EBITDA po 9 miesiącach 2021 r. wyniósł właśnie 0,2 i wyniósł ok 51 mln zł wobec kapitałów na poziomie przekraczających 430 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Państwo oceniacie sytuację na rynku mieszkaniowym i perspektywy na najbliższe 2 lata?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

W przypadku mieszkań dostępnych cenowo, które dominują w naszej ofercie, i które w zdecydowanej większości kupowane są w celu zaspokojenia własnych potrzeb, a nie inwestycyjnie, wysoki popyt będzie się utrzymywać.
Ruch stóp procentowych w górę nie powinien zachwiać naszym potencjałem sprzedaży – może spowodować większe zainteresowanie ofertą Murapol tych osób, które wcześniej rozważałyby zakup trochę większych lub droższych mieszkań.
Ponadto fundamentalne drivery polskiego rynku pozostają korzystne, tj.: wysoki deficyt mieszkaniowy, bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i niski poziom bezrobocia, a także stabilna sytuacja na rynku finansowym i dostępność kredytów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

czy planowana dywidenda do wypłacenia w 2022 r. będzie pochodzić wyłącznie z zysku za 2021 r. czy też z zatrzymanego kapitału z lat poprzednich? Jaki procent zysku z 2021 r. będzie stanowić?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Tak, potwierdzamy. Dywidenda, którą chcemy rekomendować do wypłaty za ten rok pochodzi z zysku z 2021 r., określamy ją na kwotę 170 mln zł.
Od następnego roku zamierzamy rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości nie mniej niż 75% zysku z danego roku.
Główny akcjonariusz deklaruje wsparcie dla takiej polityki dywidendowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak oceniacie wyniki w 2021 r.? Czy można powiedzieć, że były rekordowe? Czy są do powtórzenia w kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Wyniki 2021 r. są efektem wieloletniej organicznej pracy nad poprawą efektywności i rozwojem skali działalności Grupy Murapol oraz strategii produktowej. Mamy dalsze ambitne plany co do wzrostu w kolejnych kwartałach. Naszym celem strategicznym jest 2900 przekazań na ten rok oraz dalszy wzrost do poziomu 3200-4200 mieszkań rocznie od 2022 r w segmencie mieszkaniowym (bez PRS).

Obrazek użytkownika Anonim
E.T.

Dzień dobry
Które nowe miasta są rozważane pod kątem rozpoczęcia inwestycji jako pierwsze?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Rozważamy wejście do nowych lokalizacji tj. Lublina, Rzeszowa, Olsztyna i Szczecina. Analizujemy projekty inwestycyjne m. in. w tych właśnie miastach. Natomiast podstawowymi rynkami rozwoju Grupy Murapol pozostaną miasta, w których już jesteśmy obecni, gdzie będziemy rozpoczynać nowe projekty inwestycyjne.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w 2021-2022 popyt na mieszkania nadal będzie wysoki? Jakie są Wasze założenia w tym zakresie?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

W Polsce mamy do czynienia z wysokim deficytem mieszkaniowym, który trudno będzie deweloperom zaspokoić w ciągu najbliższych kilku lat. I to fundament rozwoju dla naszego sektora. Dodatkowo w warunkach wyższej inflacji mieszkania pozostaną dobrym celem inwestycyjnym dla osób pragnących chronić wartość swoich oszczędności.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy dalszy wzrost stóp procentowych znacząco może ograniczyć popyt na mieszkania?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Z perspektywy 20-letniej działalności Grupy Murapol, warto wiedzieć, że nasza spółka dynamicznie rosła i dołączyła do grona TOP3 deweloperów mieszkaniowych, przy zdecydowanie mniej sprzyjających warunkach makroekonomicznych niż mamy to obecnie. Wówczas też stopy procentowe znacznie przewyższały obecny poziom, a Murapol już sprzedawał ponad 2 tys. mieszkań rocznie. Jestem przekonany, że główne czynniki rozwoju rynku nieruchomości pozostają korzystne, zwłaszcza przy dobrej sytuacji na rynku pracy i dostępności kredytów.

Obrazek użytkownika Anonim
zainteresowany

dzień dobry czy przychody z PRS będą tylko jednorazowe za materiały i wybudowanie, czy też Murapol będzie czerpał odsetek zysków z najmu?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Murapol będzie czerpał przychody i zyski z tytułu sprzedaży i budowy lokali do zewnętrznej platformy PRS i nie będzie odpowiedzialny za ich komercjalizację, ani nie będzie ponosił ryzyka biznesowego związanego z zarządzaniem najmem lokali.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Czy jeżeli mieszkania z segmentu PRS pozostaną na bilansie Murapolu to czy aktualizacja ich wyceny będzie rozpoznawana w wynikach spółki?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Nie, nie będą pozostawały na bilansie Murapolu.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jak segment PRS będzie wpływał na zadłużenie i zdolność kredytową spółki Murapol?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Biorąc pod uwagę formę współpracy z platformą PRS i niskie zapotrzebowanie na kapitał, niższe niż w przypadku segmentu mieszkaniowego, ta działalność nie wpłynie na zadłużenie Grupy Kapitałowej Murapol. Wygeneruje dodatkowe zyski dla Grupy i podniesie wskaźniki zwrotu z kapitału.

Obrazek użytkownika Anonim
E.T.

Czy uzyskiwane marże w mniejszych miastach różnią się od aglomeracji z powodu zmniejszonej konkurencji

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Nie różnią się istotnie. W poszczególnych okresach występują niewielkie różnice w obie strony, zarówno na korzyść miast regionalnych jak i głównych rynków mieszkaniowych.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w całej Polsce oferujemy uniwersalny produkt o optymalnym metrażu, o parametrach odpowiadających najszerszej grupie klientów.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Z czego wynika ponadprzeciętna rentowność Murapolu na tle innych spółek z tego sektora na GPW i czy przewidujecie, że będzie się ona utrzymywać powyżej średniej rynku?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Z uwagi na pionową integrację biznesu Grupy Murapol, tj. kontrolowanie pełnego łańcucha wartości obejmującego 25-osobowy zespół akwizycyjny, ponad 100-osobowe biuro architektoniczne, własnego generalnego wykonawcę oraz hurtownię materiałów budowlanych obsługującą wszystkie inwestycje Grupy Murapol jesteśmy w stanie zachowywać marże na przestrzeni całego procesu inwestycyjnego.
To wyróżnia Murapol na tle innych deweloperów i generuje zakładaną rentowność.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy budowy dla PRS nie zabierają gruntów, które mogłyby być wykorzystane w podstawowej działalności. Jeśli tak, to czy bardziej się to spółce opłaca?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

PRS jest uzupełnieniem podstawowego naszego biznesu, czyli budownictwa mieszkaniowego.
W związku z tym pod PRS planujemy budowy na gruntach z innym przeznaczeniem w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego, tj. pod funkcje usługowe.
Takie grunty obecnie charakteryzują się większą dostępnością, zwłaszcza w dużych miastach, z czego zamierzamy skorzystać.
Nie spodziewamy się zatem efektu kanibalizacji z naszą podstawową działalnością, czyli budownictwem mieszkań na sprzedaż.

Obrazek użytkownika Anonim
Rob

Czy Murapol buduje także i ma ofertę w wyższych segmentach niż popularny i ile % stanowią przychody z wyższych segmentów

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Nasz segment mieszkań określamy jako popularny i popularny premium. Cała nasza obecna oferta, jak również planowane projekty, mają taki charakter.
Nie mamy w planach oferowania mieszkań z górnej półki cenowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co ze wzrostem cen materiałów budowlanych i gruntów? Czy to się nie odbije na marży w kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Biorąc pod uwagę nasze możliwości optymalizacji kosztu budowy, co wynika z pionowej integracji całego biznesu oraz stosowanych precyzyjnych kalkulacji budżetowych w oparciu o projektowanie i budżetowanie 3D (BIM) jesteśmy na tle rynku dobrze przygotowani aby odpowiednio reagować na potencjalne zmiany cen.
W ostatnich okresach obserwowaliśmy wzrosty cen gruntów i materiałów, i w takich okolicznościach dostarczamy wyniki, które są widoczne w naszych sprawozdaniach finansowych.
Jest to wynik rozwoju, skali i doskonalenia naszej organizacji.

Obrazek użytkownika Krzysztof Kozlowski
Krzysztof Kozlowski

W jaki sposób Murapol może zagwarantować, że będzie budował mieszkania na wynajem dla swojego większościowego właściciela - grupy Ares, dbając o interes swoich mniejszościowych akcjonariuszy?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Umowa ramowa została podpisana na warunkach rynkowych, o szczegółach piszemy transparentnie w prospekcie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy prezentowane przez Grupę Murapol przekazana lokali mieszkalnych klientom zewnętrznym obejmują lokale które przekazywane są po uzyskaniu pozwolenia na ich użytkowanie czy też w tej liczbie są tez zasoby przed pozwoleniem na użytkowanie? Jeśli dane prezentowane pokazują również lokale po pozwoleniu na użytkowanie prośba o wskazanie jakie parytet obejmuje lokale przed pozwoleniem, a jaki po pozwoleniu.

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Przekazujemy lokale wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy sytuacja dalszego utrzymującego się środowiska wysokiej inflacji będzie korzystna dla spółki?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Potencjalnie utrzymywanie się inflacji powyżej stopy procentowej może stymulować klientów do zakupów inwestycyjnych, dla których inwestycje w mieszkanie przewyższa oprocentowanie na lokatach lub inną alternatywę inwestycyjną na rynku finansowym.

Obrazek użytkownika Anonim
Arek

Jak spółka ocenia potencjał rynku mieszkaniowego na przestrzeni 5 lat skoro w Polsce budowanych jest obecnie bardzo dużo mieszkań i luka braku lokali powoli ale systematycznie się zmniejsza?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Od 20 lat dostarczamy lokale mieszkaniowe na polskim rynku. Szacowany deficyt, zależnie od źródeł, może sięgać 2 milionów mieszkań. Ponadto patrząc na liczbę lokali, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Polsce vs inne kraje UE, nasz kraj znajduje się na końcu tabeli. Około 44% młodych Polaków w wieku 25-34 lata nadal mieszka z rodzicami. To potencjał rynku, który chcemy wypełnić naszym produktem skrojonym dokładnie na potrzeby tej grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego uważacie, że akcje Murapol S.A. będą dobrą inwestycją dla przyszłych akcjonariuszy?

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Sześć najważniejszych atrybutów Grupy Murapol to:

 

1. wiodąca pozycja rynkowa wsparta mocnymi fundamentami
2. Dywersyfikacja geograficzna i duży, regularnie odnawiany bank ziemi
3. Oferta w najszerszym segmencie rynku, przystępnym cenowo
4. Unikatowy, pionowo zintegrowany model biznesowy, generujący znaczące przepływy pieniężne i wysokie marże
5. Wejście w komplementarny sektor najmu instytucjonalnego (PRS)
6. Strategiczne wsparcie i kompetencje większościowego akcjonariusza

 

Dodatkowo zakładamy atrakcyjną politykę dywidendową, włącznie z wypłatą z zysku wypracowanego w 2021 r.

Obrazek użytkownika Murapol
Murapol

Bardzo dziękujemy za wszystkie pytania. Zachęcamy do kontaktu z nami po zakończeniu oferty.
Znikamy na kolejne spotkania z inwestorami.

 

Pozdrowienia
Zarząd Murapol S.A.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.