Idea Bank kupił 10,93% akcji BIK od Getin Noble Banku za 50 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 gru 2016, 16:57

Idea Bank kupił 10,93% akcji BIK od Getin Noble Banku za 50 mln zł

Idea Bank zawarł, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities, umowę, na podstawie której nabył od Getin Noble Banku 1 700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Cena transakcji wyniosła 50 mln zł, podał Idea Bank.

Na mocy postanowień umowy emitent nabył od Getin Noble Bank 1 700 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 10,93% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 10,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki za łączną cenę 50 000 000,00

czytamy w komunikacie.

Przeniesienie akcji nastąpi w dniu ustalonym przez strony w porozumieniu z Noble Securities, tj. nie później niż do 23 grudnia 2016 r., podano także.  

Przed dokonaniem nabycia Idea Bank nie posiadał akcji Biura Informacji Kredytowej. 

Idea Bank poinformował także, że zgodnie z warunkami umowy dywidenda z akcji BIK-u za rok obrotowy 2016 przysługiwać będzie Getin Noble Bank.

"W związku z powyższym emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Getin Noble Bank kwoty wynikającej z prawa do dywidendy, pod warunkiem uzyskania przez emitenta prawa do dywidendy za rok obrotowy 2016" - czytamy także.

Na początku grudnia zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody w zakresie zamiaru zbycia przez bank akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK) w łącznej liczbie 1 700 akcji serii A, stanowiących 10,93% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, na rzecz Idea Banku.

Zgodnie ze statutem BIK, akcje mogą być zbyte jedynie na rzecz podmiotu będącego bankiem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.

Źródło: (ISBnews) #GNB, #IDA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości