Grupa INTER RAO Lietuvaogłasza wyniki finansowe za I połowę 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 wrz 2017, 11:16

Grupa INTER RAO Lietuvaogłasza wyniki finansowe za I połowę 2017 r.

Wiarygodny dostawca energii elektrycznej zwiększa przychody, zysk netto wyniósł 4,8mln euro

  • Przychody ze sprzedaży w I poł. 2017r. wzrosły o ponad 5% r/r do 87,48mln euro dzięki większemu wolumenowi sprzedanej energii elektrycznej.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 9,53mln euro w porównaniu do 10,76mln euro w I poł. 2016 r.
  • EBITDA Grupy wyniosła 7,15mln euro wobec 8,52mln euro w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. Marża EBITDA spadła do 8,2% w porównaniu do 10,3% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 5,9mln euro w porównaniu do 7,25mln euro w I poł. 2016 r.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 4,84mln euro wobec 5,88mln euro rok wcześniej.
  • Wolumen sprzedanej energii elektrycznej wzrósł do 2367GWh z 2 131GWh w I poł 2016 r.

Na wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w omawianym okresie wpływ miała przede wszystkim konkurencja pomiędzy uczestnikami rynku, której skutkiem były niższe ceny sprzedaży energii. Jednocześnie ceny zakupu energii pozostały niezmienne r/r. Grupa potwierdziła, że jest godnym zaufania dostawcą energii. Sprzedaż Grupy wzrosła dzięki nowym kontraktom podpisanym w tym roku na Litwie i Łotwie, a także dzięki lepszym warunkom meteorologicznym,sprzyjającym produkcji energii elektrycznej na farmie wiatrowej Vydmantai. W pierwszej połowie tego roku Grupa INTER RAO Lietuva wypracowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie ponad 9,5 mln euro. EBITDA wyniosła 7,2 mln euro, a zysk netto 4,8 mln euro. Marże wyniosły odpowiednio 8,2% na poziomie EBITDA i 5,5% na poziomie zysku netto. Zysk na jedną akcję wyniósł 24 eurocenty

 powiedział GiedriusBalčiūnas, Prezes Zarządu INTER RAO Lietuva.

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. wzrosły o 5,7% r/r do ponad 87,5 mln euro. Wzrost łącznych przychodów nastąpił dzięki większemu wolumenowi handlu energią oraz korzystnym warunkom meteorologicznym, które wsparły produkcję i sprzedaż energii elektrycznej z należącej do Grupy farmy wiatrowej Vydmantai. Większy wolumen obrotu wynikał głównie ze wzrostu sprzedaży energii na rynku litewskim oraz w łotewskiej spółce zależnej, co jestefektemnowych umów sprzedaży zawartych z klientami.

Wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał przede wszystkim z większego wolumenusprzedanej energii, ale średnie ceny sprzedaży były niższe niż rok wcześniej. W efekcie, wzrost koszów sprzedaży energii był wyższy niż wzrost całkowitych przychodów. Koszty sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. wzrosły o 8,2% r/r do 78 mln zł. Wzrost ten wynikałz większego wolumenu obrotu energią przy stabilnych r/r cenach zakupu energii.

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec br. wyniósł 9,5 mln euro wobec 10,8 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego. Marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się do 10,9% (13,0% rok wcześniej).

Zysk operacyjny Grupy wyniósł w I poł. 2017 r. 5,9 mln euro w porównaniu do 7,2 mln euro rok wcześniej. Marża operacyjna zmalała tym samym do 6,6% z 8,8%. W rozbiciu na segmenty, produkcja energii elektrycznej, odpowiadająca za około 3% przychodów Grupy,zwiększyła swój udział w zysku operacyjnym Grupy do blisko 17% w porównaniu do 4% w I poł. 2016 r. Wpłynęły na to korzystne warunki meteorologiczne na farmie wiatrowej Vydmantai.

Wyniki segmentów operacyjnych

W I poł. 2017 r.zysk netto Grupy wyniósł 4,8 mln euro w porównaniu do 5,9 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego. Marża netto zmalałado 5,5% w omawianym okresie z 7,1% rok wcześniej.

O INTER RAO Lietuva:

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie energii NordPool, jest właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie oraz dostarcza energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych. Grupa poszerza swoją aktywność w Polsce, na Łotwie i w Estonii.

Na początku 2014 r. spółka zależna INTER RAO Lietuva – IRL Polska Sp. z o.o. – uzyskała zezwolenie na handel energią elektryczną w Polsce. W tym samym roku rozpoczęła handel energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce.

INTER RAO Lietuva aktywnie uczestniczy również w detalicznym rynku energii – jest jednym z największych niezależnych dostawców na Litwie oraz rozwija działalność na Łotwie oraz w Estonii. Grupa rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych na Łotwie w pierwszej połowie 2012 r., po czym na Litwie w lipcu 2012 r., a w Estonii od 2013 r.

Od grudnia 2012 r akcje AB INTER RAO Lietuvasą notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: Spółka, #IRL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości