Oświadczenie Zarządu Pfleiderer Group dotyczące decyzji UOKiK | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 gru 2017, 10:16

Oświadczenie Zarządu Pfleiderer Group dotyczące decyzji UOKiK

W związku z opublikowanym raportem bieżącym nr 57/2017 dotyczącym wydania decyzji nr DOK-3/2017 przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzającej naruszenie prawa konkurencji przez Pfleiderer Group S.A. oraz Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o., Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że w toku audytu wewnętrznego Spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie decyzji w stosunku do Spółki i Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o.

W związku z powyższym Pfleiderer Group, przy wsparciu zewnętrznego doradcy prawnego, specjalizującego się w sprawach antymonopolowych, zamierza złożyć odwołanie od wyżej wymienionej decyzji Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zarząd Spółki podkreśla, że zarówno Spółka jak i Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. dostarczały Prezesowi UOKiK wszystkich żądanych informacji przez cały okres postępowania.

Ponadto Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że grupa Pfleiderer przywiązuje bardzo dużą wagę do przestrzegania przepisów prawa. Spółka nieustannie poprawia wewnętrzne procedury oraz monitoruje prawne otoczenie, zgodnie z funkcjonującym w Grupie programem compliance.

Obecnie, Spółka zapoznaje się z uzasadnieniem decyzji i prowadzi analizę zmierzającą do ustalenia wysokości rezerwy, która powinna zostać zawiązana w księgach rachunkowych.

Spółka zwraca uwagę, że kary określone w decyzji są płatne po jej uprawomocnieniu się, czyli po wyczerpaniu dwuinstancyjnej sądowej procedury odwoławczej.

Zarząd pragnie również podkreślić, że Spółka przez cały okres postępowania antymonopolowego przekazywała do publicznej wiadomości informacje dotyczące trwającego postępowania antymonopolowego oraz ryzyk z nim związanych, zarówno w raportach bieżących, raportach okresowych, jak również w jej prospekcie emisyjnym z 2015 r.

Źródło: Spółka, #PFL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości