Grupa INTER RAO Lietuva publikuje wyniki finansowe za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 lut 2018, 08:06

Grupa INTER RAO Lietuva publikuje wyniki finansowe za 2017 r.

  • Wolumen sprzedanej energii elektrycznej wzrósł w 2017 r. do 4 758 GWh z 4 666 GWh w 2016 r.
  • Baza klientów wzrosła w ciągu roku do 1 433 (wobec 1 191 na koniec 2016 r.).
  • Przychody ze sprzedaży wzrosły do 179,4 mln euro w 2017 z 178,9 mln euro w 2016 r. dzięki wyższym wolumenom sprzedaży, przy niższych cenach r/r.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 18,4 mln euro wobec 18,9 mln euro w 2016 r.
  • Zysk operacyjny utrzymał się r/r na poziomie 10,9 mln euro.
  • Zysk netto Grupy ukształtował się w 2017 r. na poziomie 9 mln euro w porównaniu do 9,3 mln euro rok wcześniej.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 13,5 mln euro, a marża EBITDA - 7,6%.
  • Produkcja energii elektrycznej z farmy wiatrowej Vydmantai wzrosła o 12,7% r/r dzięki korzystniejszym warunkom meteorologicznym.
  • Sprzedaż energii elektrycznej w Polsce wyniosła 305 GWh w porównaniu do 386 GWh w 2016 r.

„W 2017 roku ceny na rynku Nord Pool były niższe w porównaniu do lat ubiegłych. Pomimo tego Grupa INTER RAO Lietuva zwiększyła przychody ze sprzedaży dzięki wyższym wolumenom sprzedanej energii oraz poszerzeniu bazy klientów. Sprzedaż wspierały również lepsze warunki meteorologiczne, dzięki którym produkcję energii zwiększyła nasza farma wiatrowa. W rezultacie wyniki finansowe Grupy ukształtowały się w roku 2017 na bardzo zbliżonym poziomie w porównaniu do roku 2016. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w zeszłym roku 10.2%, a marża netto – 5%. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości prawie 9 mln euro, co przekłada się na 45 eurocentów zysku na jedną akcję"

powiedział Giedrius Balčiūnas, prezes zarządu INTER RAO Lietuva.

Przychody ze sprzedaży

Wzrost sprzedaży energii elektrycznej (do 4 758 GWh w 2017 r. z 4 644 GWh w 2016r.) był głównie pochodną wyższej sprzedaży na rynku litewskim oraz w łotewskiej spółce zależnej. Obie spółki podpisały więcej umów ze swymi klientami.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w 2017 roku 179,4 mln euro, kształtując się na poziomie podobnym do roku 2016. Lekki wzrost przychodów był efektem wyższych wolumenów sprzedaży przy niższych względem ostatnich lat cenach na rynku Nord Pool.

Wzrost przychodów był również rezultatem lepszych warunków meteorologicznych, dzięki którym farma wiatrowa Grupy zwiększyła produkcję i sprzedaż energii. Przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej przez farmę wiatrową Vydmantai wzrosły o 12,7% do 5,5 mln euro.

Grupa wywiązała się ze wszystkich zobowiązań kontraktowych wobec klientów w roku 2017 i poszerzyła bazę klientów do 1 433 na koniec 2017 r. z 1 191 na koniec 2016 r. Spółka INTER RAO Lietuva oraz jej grupa kapitałowa pogłębiły relacje z największymi konsumentami energii elektrycznej w regionie.

Dochody

Zysk brutto ze sprzedaży spadł o 3,1% r/r do 18,4 mln euro w 2017 r. (w porównaniu do 18,9 mln euro w 2016 r). Marża brutto ze sprzedaży spadła do 10,2% w 2017 r. (wobec 10,6% w 2016 r.), ale utrzymuje się na dobrym poziomie.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł w zeszłym roku 10,9 mln euro, tyle samo co w roku 2016. Również marża operacyjna utrzymała się na podobnym poziomie r/r – 6,1%.

W ujęciu segmentowym, segment produkcji energii zwiększył w zeszłym roku swój udział w skonsolidowanym zysku operacyjnym do 20,6% z ledwie 6.2% w roku 2016 dzięki korzystnym warunkom meteorologicznym w farmie wiatrowej Vydmantai. Udział ten wzrósł, pomimo iż segment odpowiada za jedynie 3% skonsolidowanych przychodów Grupy.

Wyniki segmentów operacyjnych

Zysk brutto oraz zysk netto Grupy spadły nieznacznie r/r w roku 2017 kształtując się na poziomie odpowiednio 10,5 mln euro oraz 9 mln euro. Marża netto wyniosła w 2017 r. 5% (w porównaniu do 5,2% w roku 2016).

Skonsolidowany zysk na jedną akcję wyniósł 0,45 euro w 2017 r.

O INTER RAO Lietuva

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool, jest właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie oraz dostarcza energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych. Grupa poszerza swoją aktywność w Polsce, na Łotwie i w Estonii.

Na początku 2014 r. spółka zależna INTER RAO Lietuva – IRL Polska Sp. z o.o. – uzyskała zezwolenie na handel energią elektryczną w Polsce. W tym samym roku rozpoczęła handel energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce.

INTER RAO Lietuva aktywnie uczestniczy również w detalicznym rynku energii – jest jednym z największych niezależnych dostawców na Litwie oraz rozwija działalność na Łotwie oraz w Estonii. Grupa rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych na Łotwie w pierwszej połowie 2012 r., po czym na Litwie w lipcu 2012 r., a w Estonii od 2013 r.

Od grudnia 2012 r akcje AB INTER RAO Lietuva są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: spółka, #IRL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości