Grupa INTER RAO Lietuva: wzrost zysku netto o 29% r/r do 8 mln euro za trzy kwartały 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2018, 17:32

Grupa INTER RAO Lietuva: wzrost zysku netto o 29% r/r do 8 mln euro za trzy kwartały 2018 r.

  • Przychody ze sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. wzrosły o niemal 47% r/r do 195,8 mln euro dzięki większemu wolumenowi sprzedanej energii elektrycznej.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w tym okresie do 16,4 mln euro w porównaniu do 13,2 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 12,7 mln euro w porównaniu do 9,6 mln euro w analogicznym okresie 2017 r. Marża EBITDA wyniosła 6,5% wobec 7,2% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 10,8 mln euro w porównaniu do 7,7 mln euro w pierwszych trzech kwartałach 2017 r.
  • Zysk netto wzrósł do 8 mln euro wobec 6,2 mln euro rok wcześniej.
  • W samym trzecim kwartale zysk netto Grupy wyniósł 5,6 mln euro (wzrost o 324% r/r), zysk operacyjny – 7,1 mln euro (wzrost o 295% r/r), zysk brutto ze sprzedaży – 8,9 mln euro (wzrost o 145% r/r) przy przychodach wynoszących 88,7 mln euro (wzrost o 93% r/r).
  • Sprzedaż energii wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach roku do 4 385 GWh z 3 564 GWh rok wcześniej.

-  W okresie sprawozdawczym Grupa Inter RAO Lietuva z sukcesem poradziła sobie z czynnikami ryzyka wynikającymi z trudnej sytuacji rynkowej i zaskakującej tegorocznej zwyżki średnich cen energii. Grupa sprzedała więcej energii elektrycznej na rynku litewskim, ale wyprodukowała mniej energii na farmie wiatrowej Vydmantai z uwagi na gorsze warunki atmosferyczne – niższą średnią prędkość wiatru w regionie. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. Grupa Inter RAO Lietuva wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 16,4 mln euro. EBITDA zwiększyła się do 12,7 mln euro, a zysk netto ukształtował się na poziomie 8 mln euro. Marża EBITDA wyniosła tym samym 6,5%, a marża netto – 4,1%. W samym trzecim kwartale br. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 5,6 mln euro, co przekłada się na zysk w wysokości 0,4 euro na jedną akcję

powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wyniosły 195,8 mln euro, co oznacza wzrost o 47% r/r. Wzrost przychodów wynika z większego wolumenu sprzedanej energii elektrycznej, szczególnie na rynku litewskim. Warto zauważyć, że w samym trzecim kwartale tempo wzrostu przychodów przyspieszyło w porównaniu z pierwszą połową roku i wyniosło 93%.

Wzrost przychodów był pochodną wyższych wolumenów sprzedaży oraz wyższej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej. Skonsolidowane koszty sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień br. wyniosły 179,4 mln euro, 49% więcej niż w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. Wzrost ten wynikał z wyższego wolumenu zakupionej energii oraz wyższych cen zakupu. Jednocześnie jednak tempo wzrostu przychodów w trzecim kwartale br. było wyższe (93%) niż tempo wzrostu kosztów zakupu energii (89%).

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wyniósł 16,4 mln euro wobec 13,2 mln euro rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się do 8,4% w porównaniu do 9,9% rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 10,8 mln euro, a marża operacyjna spadła nieznacznie do 5,5% z 5,8% w analogicznym okresie 2017 r. W podziale segmentowym, udział zysku operacyjnego wypracowanego przez segment produkcji energii spadł do zaledwie 6% z 14,9% rok wcześniej. Powodem były mniej korzystne warunki meteorologiczne (niższa średnia prędkość wiatru) na należącej do Grupy farmie wiatrowej Vydmantai.

Wyniki segmentów operacyjnych

Skonsolidowany zysk netto w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wzrósł o 29% r/r do niemal 8 mln euro w porównaniu do 6,2 mln euro rok wcześniej. Marża netto zmalała z 4,7% do 4,1% w bieżącym okresie sprawozdawczym. W samym trzecim kwartale br. zysk netto wyniósł 5,6 mln euro, ponad trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 7,1 mln (wzrost o 295% r/r), a zysk brutto ze sprzedaży wzrósł ponaddwukrotnie do 8,9 mln euro.

O INTER RAO Lietuva:

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool, jest właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie oraz dostarcza energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych. Grupa poszerza swoją aktywność w Polsce, na Łotwie i w Estonii.

Na początku 2014 r. spółka zależna INTER RAO Lietuva – IRL Polska Sp. z o.o. – uzyskała zezwolenie na handel energią elektryczną w Polsce. W tym samym roku rozpoczęła handel energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii.

INTER RAO Lietuva aktywnie uczestniczy również w detalicznym rynku energii – jest jednym z największych niezależnych dostawców na Litwie oraz rozwija działalność na Łotwie oraz w Estonii. Grupa rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych na Łotwie w pierwszej połowie 2012 r., po czym na Litwie w lipcu 2012 r., a w Estonii od 2013 r.

Od grudnia 2012 r akcje AB INTER RAO Lietuva są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: Spółka, #IRL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości