Getin Noble Bank miał 453,39 mln zł straty netto, 49,91 mld zł aktywów w 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 kwi 2019, 08:49

Getin Noble Bank miał 453,39 mln zł straty netto, 49,91 mld zł aktywów w 2018 r.

Getin Noble Bank odnotował (GNB) 453,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 572,9 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1205,82 mln zł wobec 1290,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 126,03 mln zł wobec 148,55 mln zł rok wcześniej.

"W 2018 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank S.A. odnotowała ujemny wynik finansowy w kwocie -453,4 mln zł. Czynniki negatywnie wpływające na wynik Grupy:

- odpisy netto z tytułu utraty wartości:

- aktywów kredytowych i innych aktywów finansowych - obciążenie wyniku finansowego brutto Grupy z tego tytułu w kwocie 660 mln zł,

- inwestycji w jednostkach stowarzyszonych w kwocie 22 mln zł,

- oraz portfela wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży na łączną kwotę 82 mln zł,

- dokonanie odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln złotych dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych z lat poprzednich – z uwagi na prowadzony proces połączenia Getin Noble Banku S.A. z Idea Bankiem S.A.,

- utracone korzyści oraz wyższe koszty poniesione w związku z kryzysem płynnościowym - niższy wynik odsetkowy, wynik z prowizji, wyższe koszty działania, niższy wynik na transakcjach pochodnych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Wydarzenia z końca ubiegłego roku oraz zdolność operacyjna Getin Noble Banku do stawienia czoła tak niebywałej presji rynkowej, świadczą o zasadności zmian jakie wdrożyliśmy w ostatnich latach. Fundamentalna zmiana wizji biznesowej, oczyszczenie bilansu oraz unowocześnienie modeli operacyjnych, stworzyły sprawnie funkcjonującą organizację o dużym potencjale biznesowym. O skuteczności realizowanej strategii świadczy fakt, iż już w I kwartale br. akwizycja nowych rachunków oraz sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęły poziomy najwyższe od 2016 roku. W tym samym okresie udało nam się przywrócić wskaźniki płynnościowe do poziomów rynkowych. Obecnie naszym największym wyzwaniem pozostają koszty podjętych działań oraz ich wpływ na przyszłe wyniki banku" - powiedział prezes GNB Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

Realizowany przez bank model biznesowy zakłada budowanie długotrwałych relacji z klientami. Flagowym produktem, stanowiącym fundament budowania relacji, pozostaje Konto Proste Zasady. Jego sprzedaż w 2018 roku osiągnęła poziom 130 tys., co oznacza 72% wzrost w ujęciu rocznym.

"Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W ciągu 12 miesięcy bank zwiększył sprzedaż kredytów detalicznych o blisko 25%, osiągając poziom blisko 2 mld złotych. Oprócz zwiększenia wolumenów, bank koncentrował się na dalszej poprawie profilu ryzyka nowej sprzedaży rozwijając ofertę kredytów pre-approved oraz znacznie zwiększając sprzedaż w kanałach własnych charakteryzujących się istotnie lepszym profilem ryzyka. W efekcie ww. działań w pierwszych miesiącach 2019 roku sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła najwyższy od 2016 roku poziom" - czytamy także.

Wartość sprzedaży kredytów w segmencie małych i średnich firm wyniosła ponad 2,3 mld zł, przy wysokiej dynamice wzrostów w ujęciu kwartalnych. Dodatkowo, roczna wartość sprzedaży kredytów samochodowych wyniosła blisko 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 21% w skali roku.

Na koniec grudnia 2018 roku koszt ryzyka wyniósł 1,3%. Skutkiem działań banku jest spadek r/r kosztu ryzyka we wszystkich głównych liniach kredytowych. W IV kwartale odpisy aktualizujące na aktywa kredytowe wyniosły 211 mln zł.

W 2018 roku bank realizował założenia Strategii kapitałowej na lata 2018-2019 m.in. przeprowadzając emisje akcji wzmacniających fundusze własne. W minionym roku główny akcjonariusz banku zasilił spółkę kwotą 390 mln zł.

"Ponadto Getin Noble Bank prowadzi intensywne działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizuje bank lub instytucję, która powstanie w wyniku ewentualnej fuzji z Idea Bankiem. Na koniec grudnia 2018 r. wskaźniki kapitałowe banku były powyżej europejskich norm określonych przez art. 92 Rozporządzenia CRR" - czytamy także.

Na koniec roku skonsolidowany współczynnik CAR Banku wynosił 11,4%, a CET1 9,0%

Aktywa razem banku wyniosły 49,91 mld zł na koniec 2018 r. wobec 59,82 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 444,68 mln zł wobec 569,7 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews), #GNB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości