Atrem publikuje wyniki za I półrocze 2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 sie 2020, 16:39

Atrem publikuje wyniki za I półrocze 2020

Spółka Atrem działająca w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizująca kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii, opublikowała wyniki za pierwsze półrocze 2020. Mimo spadku przychodów, spółka w ujęciu narastającym wypracowała zysk netto i ponad 4 mln zł gotówki z działalności operacyjnej.

Atrem S.A. w raportowanym okresie wypracował blisko 39 mln zł przychodu. Jest to spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie wynik ten osiągnął 61 mln. Na wynik wpływały czynniki związane z pandemią. Pomimo spadku przychodów, dzięki restrukturyzacji prowadzonej po ubiegłorocznym przejęciu Atremu przez Grupę Kapitałową IMMOBILE, półrocze zamknięto z zyskiem, generując 4 mln złotych gotówki z działalności operacyjnej.

Atrem powinien skorzystać w nadchodzących okresach na dużych inwestycjach w gazownictwie oraz realizacji kontraktów z zakresu OZE. Dla spółki jest to możliwość realizowania wyższych przychodów przy niższej bazie kosztowej.

Stale analizujemy sytuację związaną z pandemią pod kątem działalności Spółki. Na dzień publikacji zaobserwowaliśmy jej negatywny wpływ na realizację wybranych kontraktów: opóźnienia w uzgodnieniach dokumentacji czy pełnej dostępności do placu budowy oraz spowolnienie w działaniach organów administracji publicznej, w szczególności w procesach administracyjnych, co miało bezpośrednie przełożenie na działalność Spółki’ – komentuje wyniki zarząd spółki.

W związku z powyższym, zarząd podjął szereg działań zmierzających do ograniczenia wpływu epidemii na sytuację finansową spółki.

Częściowo spadki obrotów – przy założeniu braku nowych obostrzeń na realizowanych kontraktach i braku spowolnienia realizacji zadań już pozyskanych – zostaną odrobione w trakcie roku. Jak szybko tego dokonamy, zależeć będzie od siły i głębokości zmian w gospodarce i bezpośrednim otoczeniu rynkowym Spółki’ – pisze zarząd w sprawozdaniu z działalności.

W ostatnim czasie Atrem S.A. zaczął przykuwać większe zainteresowanie rynku, w związku z realizacją kontraktów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Kontrakty te w głównej mierze prowadzone są przez segment elektroenergetyki.

Łączna wartość projektów z branży OZE pozostających w realizacji na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 48,7 mln PLN netto, z czego do przerobienia pozostało 22,8 mln PLN netto. Ponadto Spółka aktywnie uczestniczy w kilku postępowaniach przetargowych na wykonanie Głównych Punktów Odbioru, przyłączy elektroenergetycznych turbin wiatrowych czy też budowy tras kablowych średniego napięcia na planowanych farmach wiatrowych’ – komentuje zarząd związek Atremu z OZE.

Atrem pracuje w chwili obecnej według modelu GKI, w sposób nieodbiegający od innych spółek Grupy. Teraz musimy wykazać się cierpliwością, ponieważ wiemy, że ten model historycznie przynosił nam zyski’ – powiedział zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE zapytany o sytuację w swojej najnowszej spółce.

O Atrem: 

Spółka Atrem S.A. jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. W minionym roku po udanej akwizycji znalazła się w szeregach spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE, która po przeprowadzeniu szeregu działań reorganizacyjnych oczekuje poprawy wyników.

Źródło: Spółka, #GKI

Zobacz także: Grupa Kapitałowa Immobile SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości