Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lis 2021, 10:08

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 22 do 28 listopada

TOWER INVESTMENTS SA - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

23 listopada 2021 roku spółka Gatid Investments Sp. z o.o. spółka zależna od emitenta zawarła, jako sprzedający, umowę sprzedaży działki położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka. Wartość transakcji wyniosła 6.765.000 zł brutto.

WASKO SA - informacja o wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. jako najkorzystniejszej

23 listopada 2021 roku zarząd WASKO SA otrzymał informację od spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. o dokonaniu wyboru przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku - lidera zamawiających działających wspólnie z:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku,

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,

3. Katowickie Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach,

4. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,

5. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu,

6. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej,

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie,

8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu,

10.Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,

11.Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,

12.Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

13.Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

14.Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach,

15.Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oferty GABOS SOFTWARE Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED.

Wartość oferty wynosi 5.510.400,00 zł brutto.

ALL IN! GAMES SA - zawarcie umowy wydawniczej (licencyjnej) z ZeptoLab UK Limited

23 listopada 2021 roku zarząd All in! Games SA powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy wydawniczej (licencyjnej) pomiędzy spółką a ZeptoLab UK Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, przedmiotem której jest pozyskanie przez spółkę licencji uprawniającej All in! Games do stworzenia portów na platformy konsolowe (platformy Xbox, PlayStation i Nintendo), w tym również na konsole nowej generacji (dalej: "Platformy Konsolowe"), a także do promocji i dystrybucji na Platformach Konsolowych serii gier video Cut the Rope. W ramach zawartego porozumienia, Zeptolab dostarczy spółce gotowe i w pełni sfinansowane przez siebie gry w wersji na platformy mobilne.

All in! Games pokryje koszty dostosowania Gier do Platform Konsolowych, jak również poniesie koszty związane z ich promocją oraz dystrybucją. Partnerowi przysługuje udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży gier. Podział oraz rozliczenie tantiem nastąpi na zasadach rynkowych.

ONDE SA - podpisanie kontraktu o znaczącej wartości

23.11.2021 r. spółka ONDE SA zawarła znaczący kontrakt na roboty budowlane. Inwestor: CYRANKA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (ONDE posiada 100% udziałów w spółce). Przedmiot kontraktu: wykonanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla dwóch elektrowni fotowoltaicznych. Szacowane wynagrodzenie kontraktowe: 46.000.000,00 złotych netto.

PA NOVA SA - zawarcie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Wilkowicach

23 listopada 2021 r. spółka zależna emitenta - P.A. NOVA Invest Wilkowice 2 Sp. z o.o. jako sprzedający oraz emitent jako spółka przystępująca zawarły z Exeter III Poland C Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako kupującym, umowę sprzedaży oraz umowę przystąpienia do długu. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana halą produkcyjno-magazynową w Wilkowicach przy ul. Dworkowej. Strony ustaliły, że cena sprzedaży nieruchomości wynosi 7.945.000,00 EUR.

IZOSTAL SA - zawarcie umowy przez konsorcjum

23 listopada 2021 roku konsorcjum firm (wykonawca) w składzie: Izostal SA (lider konsorcjum), Ferrum SA (partner konsorcjum) oraz Stalprofil SA (partner konsorcjum) zawarło z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA (zamawiający), umowę na wykonanie zadania pn.: "Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2", numer postępowania: ZP/2021/04/0046/PZ, Część nr 1. Przedmiot umowy obejmuje dostawy izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych o średnicy DN1000 o łącznej długości około 79 km. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 15 maja 2022 r. do 31 października 2022 r. Wartość Umowy wynosi 186,3 mln PLN netto, co stanowi 229,2 mln PLN brutto. Udział stron konsorcjum w realizacji umowy wynikać będzie z faktycznego zaangażowania odpowiednio Izostal SA, Ferrum SA oraz Stalprofil SA w poszczególne etapy przygotowania oraz realizacji dostaw.

SYNEKTIK SA - podpisanie istotnej umowy na dostawę systemu robotycznego APOTECAchemo

23 listopada 2021 roku zarząd Synektik SA poinformował, że otrzymał datowaną na dzień 17 listopada 2021 r. umowę pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, a konsorcjum, utworzonym przez Synektik SA jako lidera konsorcjum i X3 Soft Sp. z o.o. oraz Info-Lider Sp. z o.o. jako członków konsorcjum. Umowa dotyczy dostawy i instalacji systemu robotycznego APOTECAchemo w ramach wyposażenia dla apteki znajdującej się w nowej siedzibie Szpitala w Krakowie-Prokocimiu. Zakres umowy obejmuje również zakup i instalację oprogramowania, a także przeszkolenie personelu. Całkowita wartość umowy wynosi 3.361.680,38 zł netto.

KINO POLSKA TV SA - zawiadomienie o zamiarze połączenia z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.

23 listopada 2021 r. emitent (spółka przejmująca) poinformował o zamiarze połączenia z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. (spółka przejmowana).

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - umowa na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo-handlowym w Poznaniu

24 listopada 2021 r. spółka zawarła z VANTAGE DEVELOPMENT SA (zamawiający) umowę na realizację zadania pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo - handlowym i wewnętrznej instalacji gazowej w tym budynku przy ulicy Zofii Nałkowskiej 18 / Św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz przebudowę zjazdu z ulicy Nałkowskiej". Wartość umowy: 86,85 mln PLN netto.

UNIBEP SA - zawarcie umów dotyczących nabycia przez spółkę zależną nieruchomości położonych w dzielnicy Białołęka w Warszawie

24 listopada 2021 r. spółka poinformowała o podpisaniu pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej emitenta i zależną od Unidevelopment SA, spółką UNI 2 Sp. z o.o. (kupujący), a spółką jawną z siedzibą w Łajskach (sprzedający):

- umowy (umowa 1) nabycia dwóch nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Białołęka oraz

- przedwstępnej umowy (umowa 2) nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Białołęka.

Przedmiotem Umowy 1 jest przeniesienie na kupującego własności nieruchomości o powierzchni 0,28 ha oraz nieruchomości o powierzchni 0,99 ha za zapłatą ceny łącznej w wysokości 10,0 mln zł netto.

Przedmiotem umowy 2 jest nabycie działki o obszarze 0,48 ha oraz działki o obszarze: a) 0,86 ha lub b) nie mniejszym niż 0,43 ha (w razie dokonania jej podziału), za łączną cenę wynoszącą, odpowiednio, 10,0 mln zł netto lub ok. 6,8 mln zł netto w wariancie z podziałem. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

RANK PROGRESS SA - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości

24 listopada 2021 r. emitent poinformował, że w dniu 19 listopada 2020 r. spółka zależna emitenta Rank Progress SA Otwock Spółka komandytowa zawarła umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku, na mocy której dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,7169 ha za kwotę 26.000.000, zł netto.

RANK PROGRESS SA - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości

24 listopada 2021 r. emitent poinformował, że w dniu 28 września 2021 r. spółka zawarła umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku, na mocy której dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,1144 ha za kwotę 14.000.000, zł netto.

ARCHE - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży

24 listopada 2021 r. zarząd ARCHE SA informuje, że w dniu 23.11.2021 r. zawarł warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której nabył działkę ewidencyjną nr 29/5, z obrębu 3-14-35, o obszarze 2,1884 ha, położoną w Warszawie, wchodzącą w skład nieruchomości, za cenę w kwocie 4.692.000,00 zł, pod warunkiem, że Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa nie wykonają ustawowego prawa pierwokupu.

GLOBAL COSMED SA - zawarcie umowy znaczącej

24 listopada 2021 r. zarząd GLOBAL COSMED SA poinformował o zawarcu umowy z BASF Polska sp. z o. o., statusu umowy znaczącej. Przedmiotem umowy jest zakup komponentów do produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie przez łączną wartość zakupu, wynikającą ze zrealizowanych zamówień w bieżącym roku obrotowym, wartości 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej emitenta.

PA NOVA SA - zawarcie umowy znaczącej

24 listopada 2021 r. pomiędzy P.A. NOVA SA i Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. sp. k. została zawarta w formie aktu notarialnego umowa sprzedaży nieruchomości. Zawarcie przedmiotowej umowy jest następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 15.01.2021 r.

Ponadto zleceniodawca i zleceniobiorca zawarli:

1) aneks do umowy projektowej,

2) aneks do umowy o roboty budowlane.

Zakończenie realizacji obiektu ma nastąpić do dnia 26.05.2022 r.

Łączna wartość netto wynagrodzenia emitenta z tytułu w/w umów stanowi 23% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

ELEKTROTIM SA - zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości spółki zależnej tj. spółki ZEUS S.A.

25 listopada 2021 r. emitent zawarł umowę kupna - sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Westerplatte o łącznej powierzchni 0,8471ha ze spółką zależną ZEUS SA z/s w (sprzedający). Nieruchomość została zakupiona przez spółkę za cenę 4.000.000,00 zł netto.

Nieruchomość została zakupiona przez ELEKTROTIM S.A. ze względu na reorganizację aktywów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. Wraz z umową sprzedaży nieruchomości została zawarta umowa najmu nieruchomości na okres pięciu lat, gdzie najemcą jest ZEUS SA.

RONSON DEVELOPMENT SE - zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od emitenta

25 listopada 2021 r. spółka zależna emitenta Ronson Development SPV8 Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie o łącznej powierzchni ok. 1.820 m2.

Cena sprzedaży nieruchomości została ustalona na kwotę 11.200.000,00 zł i została zapłacona.

Na nieruchomości będzie możliwa realizacja projektu deweloperskiego o łącznej powierzchni lokali nie mniejszej niż 3.520 m2.

BUMECH SA - przyjęcie oferty na dostawę węgla

25 listopada 2021 r. Bumech SA powziął informację o wpłynięciu do podmiotu zależnego - Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Sp. z o.o. (sprzedający) oświadczenia krajowej spółki kapitałowej o wiążącym przyjęciu oferty na dostawę miału węglowego w klasach M20, M21 oraz M22, które mają być realizowane w 2022 roku.

Szacunkowa wartość przychodu to 100 mln złotych.

TRAKCJA SA - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai

25 listopada 2021 r. spółka zależna od emitenta AB Kauno Tiltai jako lider konsorcjum, w składzie: AB Kauno Tiltai, Litenergoservis - wykonawcy, zawarła umowę z LITGRID AB umowa na "Budowę napowietrznej linii energetycznej 330 kV Darbnai-Bitnai". Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami FIDIC (Warunkami Kontraktu na Budowę Zakładów i Projektów).

Łączna wartość netto zawartej umowy wynosi 46.930.000 EUR (219.684.023 PLN), w tym kwota przypadająca dla AB Kauno Tiltai wyniesie 32.851.000 EUR netto (153.778.816 PLN).

ARCHE - zawarcie umowy sprzedaży

25 listopada 2021 r. ARCHE SA nabyła nieruchomość położoną w Otwocku przy ulicy Samorządowej nr 3, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2/3, 2/6 oraz 2/9, o łącznym obszarze 3,0611 ha za cenę w kwocie 4.417.500,00 zł

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane w dzielnicy Praga-Południe

26 listopada 2021 r. zarząd ERBUD SA otrzymał podpsaną umowę na roboty budowlane z inwestorem Polish Export Trade-Investment Sp. z o.o. Przedmiotem kontraktu jest zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew. 32/6 oraz 39/3 z obrębu 3-04-11 przy ul. Szaserów i ul. Dynowskiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wraz z budową drogi publicznej ul. Dynowskiej i ul. Makowskiej. Wartość kontraktu 52.798.762,77 PLN netto.

APATOR SA - wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.

26 listopada 2021 roku zarząd Apator SA poinformował, że oferta spółki zależnej Apator Metrix SA została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Wartość oferty wynosi 74,9 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%.

UNIBEP SA - wybór oferty Unibep SA w postępowaniu przetargowym na realizację kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

26 listopada 2021 roku Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy [Zamawiający] dokonała wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ulicy Chodkiewicza 9 - 11 w Bydgoszczy". Cena oferty złożonej przez emitenta wynosi ok. 392,8 mln zł brutto.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości