Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sty 2022, 10:07

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 10 do 16 stycznia

SUNEX SA - zawarcie umów kredytowych z ING Bank Śląski SA

10 stycznia 2022 r. zarząd SUNEX SA powziął informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski SA umowy kredytowej złotowej na finansowanie inwestycji i refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych w kwocie 10.000.000,00 zł. Oprocentowanie ustalono, jako zmienną stopę procentową w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M + marża banku w stosunku rocznym.

XTPL SA - rozpoczęcie współpracy z Nano Dimension

10 stycznia 2022 r. emitent zawarł umowę o współpracy z izraelską firmą Nano Dimension Ltd. (klient), w ramach, której spółka opracuje specjalną formulację tuszu przewodzącego prąd elektryczny, opartego na metalicznych nanocząstkach o wysokiej przewodności. Zarząd uznał fakt podpisania umowy za informację poufną ze względu na istotną wartość dla obecnej skali działalności, a także przyszłego rozwoju spółki.

ZPUE SA - zawarcie znaczącej umowy

10 stycznia 2022 r. zarząd ZPUE SA informuje o obustronnym podpisaniu umowy z Spectris Energy Sp. z o.o.- odbiorca. Przedmiotem powyższej umowy jest zaprojektowanie i dostawa stacji transformatorowych. Z tytułu wykonania umowy odbiorca zapłaci wynagrodzenie w kwocie netto 54 978 tyś. zł, która zostanie powiększona o stawkę należnego podatku VAT.

INTERBUD-LUBLIN SA - zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane

10 stycznia 2022 r. pomiędzy spółką zależną od emitenta tj. Węglin Retail Park Sp. z o.o. (zamawiający) oraz Strabag Sp. z o.o. (wykonawca) zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji parku handlowego o nazwie Węglin Park w Lublinie.

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowa budowa ww. parku handlowego o nazwie Węglin Park w Lublinie, w tym również uzyskanie przez wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji, zlokalizowanej w Lublinie w okolicach przy ul. Gęsiej, ul. Jana Pawła II i Al. Kraśnickiej.

Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie inwestycji w podstawowym zakresie wynosi ok. 33 mln zł netto, a w przypadku ewentualnego uzyskania przez Spółkę zamiennego pozwolenia na budowę polegającego m.in. na dobudowaniu piętra w części budynku wynosić będzie ok. 35 mln zł netto.

UNIBEP SA - zawarcie przez konsorcjum z udziałem Unibep SA umowy

11 stycznia 2022 r. konsorcjum w składzie Unibep SA (lider konsorcjum) oraz TYTAN Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. (partner konsorcjum) zawarło umowę na realizację zadania pn. "Budowa zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie - postępowanie nr 47/RB". Zamawiającym jest Skarb Państwa - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie. Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 128,9 mln zł netto, z czego kwota przypadająca emitentowi wynosi ok. 97,1 mln zł netto.

UNIBEP SA - Zawarcie przez UNIHOUSE SA umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Neubau einer Seniorenresidenz" na rynku niemieckim

13 stycznia 2022 r. spółka zależna od emitenta UNIHOUSE SA zawarła z Carestone Projekt I GmbH z siedzibą w Hannoverze (zamawiający) umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Neubau einer Seniorenresidenz" w Niemczech. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej 4 - kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, w którym znajdzie się 88 jednostek mieszkalnych dla pensjonariuszy domu seniora oraz 17 mieszkań dla opiekunów. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi ok. 6,6 mln EUR netto.

UNIBEP SA - zawarcie przez UNIHOUSE SA umowy na realizację inwestycji pn. "Kriftel Raiffeisenstraße" na rynku niemieckim

14 stycznia 2022 r. spółka zależna od emitenta, UNIHOUSE SA, zawarła z konsorcjum ARGE Wohnanlage Kriftel składającego się z firm: AH Aktiv-Haus GmbH oraz WOLFF _ MÜLLER Hoch-und Industrie-bau GmbH _ Co. KG Zweigniederlassung Modulares Wohnen umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Kriftel Raiffeisenstraße" w miejscowości Kriftel w Niemczech.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej czterech budynków, w których znajdzie się łącznie 48 lokali mieszkalnych [Inwestycja]. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ok. 6,5 mln EUR netto, co stanowi ok. 29,3 mln PLN netto.

MOL RT. kupuje stacje paliw na Węgrzech

12 stycznia 2022 r. MOL podpisał umowę z Norm Benzinkút Ltd. dotyczącą zakupu 79 stacji paliw na Węgrzech.

PKN ORLEN SA - zakończenie prac dotyczących wdrożenia środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN SA kontroli nad Grupą LOTOS SA

12 stycznia 2022 r. PKN ORLEN SA poinformował, że zakończone zostały prace mające na celu wdrożenie środków zaradczych określonych w warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Grupą LOTOS SA.

UNIMOT SA - zawarcie umowy przedwstępnej nabycia 100% akcji LOTOS Terminale

12 stycznia 2022 r. spółka zależna emitenta - Unimot Investments Sp. z o.o. podpisała ze spółką Grupa LOTOS SA (sprzedający) umowę przedwstępną zakupu 100% akcji uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki LOTOS Terminale SA z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

MIRBUD SA - informacja o wyborze oferty emitenta i spółki zależnej

12 stycznia 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, informuje emitenta, że, w postępowaniu przetargowym p.n. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Miniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód) „, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm w składzie: MIRBUD SA, KOBYLARNIA SA. Wartość oferty: 537.699.999,99 zł brutto.

BUDIMEX SA - budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa - wybór oferty emitenta

12 stycznia 2022 r. spółka Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. wybrała ofertę Budimeksu SA, jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji pn.: "Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego".

Wartość oferty: 595 312 276,42 netto, w tym: zakres podstawowy - 400 645 162,03 zł netto, opcje - 194 667 114,39 zł netto.

Termin zakończenia robót: zakres podstawowy - 22 miesiące od daty zawarcia kontraktu, opcje - 20 miesięcy od daty wskazanej w oświadczeniu zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

DEKPOL SA - otrzymanie pozwolenia na budowę III etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu "Osiedle Pastelowe"

12 stycznia 2022 r. spółka zależna emitenta - Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Pastelowa Sp. k. otrzymała, wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk, pozwolenie na budowę III etapu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach projektu "Osiedle Pastelowe", wraz z podziemnymi garażowymi w Gdańsku przy ulicy Pastelowej. Planowana jest budowa 6 budynków mieszkalnych, w których będzie 270 mieszkań wraz z komórkami lokatorskimi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 12 tys. m kw.

Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji ww. etapu wynosi ok. 103 mln zł netto. "Osiedle Pastelowa" zostanie zrealizowane i oddane do użytkowania w IV kwartale 2025 r.

ONDE SA - zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej

12 stycznia 2022 r. emitent informuje o wejściu w zycie umowy o roboty budowlane, zawartej przez konsorcjum firm ONDE SA oraz P_Q Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Inwestorrem jest Baltic Sea Polska II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Całkowita wartość kontraktu netto: 34.187.740,27 PLN netto; w tym wartość przypadająca na ONDE SA: 19.069.540,27 PLN netto.

Przedmiotem są kompleksowe roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej obejmujące budowę dróg dojazdowych, placów montażowych oraz fundamentów turbin.

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

12 stycznia 2022 r. zarząd emitenta informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r. otrzymał od spółki LUX MED Sp. z o.o. - wzywający, informację o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez akcjonariuszy. Przedmiotem niniejszego wezwania są 1.217.446 akcje serii B i 862.750 serii A o wartości nominalnej 10 PLN.

ONE SA - istotna transakcja spółki

13 stycznia 2022 r. emitent poinformował, iż udzielił finansowania krótkoterminowego w formie pożyczki w kwocie 3,8 mln zł. Termin spłaty został określony na 30 czerwca 2022 r. Oprocentowanie zostało określone na 9% w skali roku. Pożyczka została zabezpieczona wekslem.

NOBLE FINANCIALS SA - istotna transakcja spółki

14 stycznia 2022 r. emitent poinformował, iż udzielił krótkoterminowego finansowania dłużnego w wysokości 3,8 mln zł. Oprocentowanie zostało ustalone w skali roku na 5% w skali roku. Odsetki będą płatne przy spłacie zobowiązania. Spłata zobowiązania będzie na każde żądanie emitenta.

JWW INVEST SA - podpisanie znaczącego zamówienia

14 stycznia 2022 r. emitent poinformował, że w ramach umowy ramowej podpisanej w 2016 r. otrzymał zamówienie ze spółki WEBER Industrieller Rohrleitungsbau _ Anlagenbau GmbH _ Co. KG z siedzibą w Pulheim, na utrzymanie ruchu w roku 2022 w elektrowniach: Bergkamen oraz Chemeipark Marl. Łączna wartość zamówienia netto wynosi ok. 973.355 EUR.

INTROL SA - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od emitenta

14 stycznia 2022 r. podpisano umowę pomiędzy Zakładami Górniczo - Hutniczymi "Bolesław" SA (zamawiającym) a konsorcjum firm w następującym składzie: INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. (lider konsorcjum - spółka ze 100% udziałem emitenta), Tedom Poland Sp. z o.o.(partner konsorcjum). Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kogeneracyjnego źródła gazowego w zakładach górniczo - hutniczych "Bolesław" SA. Wartość umowy wynosi: 64.671.345 zł netto, wartość prac projektowych i prac wykonawczych realizowanych przez INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. wynosi 45.535.783 zł netto.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości