Monitor kadrowy - zestawienie od 21 do 27 czerwca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 cze 2022, 10:08

Monitor kadrowy - zestawienie od 21 do 27 czerwca

Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

APLISENS SA - wybór członków rady nadzorczej

21 czerwca 2022 r. zwyczajne walne zgromadzenie APLISENS SA powołało na VI wspólną kadencję radę nadzorczą w składzie: Edmund Kozak, Dariusz Tenderenda, Dorota Supeł, Jarosław Karczmarczyk, Joanna Zubkow.

ATENDE SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

21 czerwca 2022 r. zarząd Atende SA otrzymał od Pawła Małyski oświadczenie o rezygnacji z dniem 8 lipca 2022 r. z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Atende SA

11 BIT STUDIOS SA - wybór rady nadzorczej

21 czerwca 2022 r. zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki wybrało radę nadzorczą spółki na nową, trzyletnią kadencję w składzie: Radosław Marter, Jacek Czykiel, Marcin Kuciapski, Piotr Wierzbicki, Milena Olszewska-Miszuris.

11 BIT STUDIOS SA - powołanie zarządu kolejnej kadencji

21 czerwca 2022 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania na kolejną, trzyletnią kadencję zarząd spółki w dotychczasowym składzie: Przemysław Marszał, prezes zarządu; Grzegorz Miechowski, członek zarządu; Michał Drozdowski, członek zarządu.

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA - odwołanie i ustanowienie prokurenta w spółce

21 czerwca 2022 r. ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2022 r. odwołana została prokura Henryce Padzik, pełniącej funkcję głównego księgowego spółki.

20 czerwca 2022 r. zarząd spółki podjął uchwałę o ustanowieniu prokury Jackowi Kuczewskiemu. Prokura zostanie udzielona z dniem 1 lipca 2022 r.

BBI DEVELOPMENT SA - powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję

21 czerwca 2022 r. ZWZ powołało w skład rady nadzorczej emitenta: Artura Lebiedzińskiego, Macieja Matusiaka, Wojciecha Napiórkowskiego, Tomasza Nowakowskiego, Pawła Turno oraz Karola Żbikowskiego.

AGORA SA - powołanie składu rady nadzorczej na nową kadencję

21 czerwca 2022 r. WZA powołało w skład rady nadzorczej spółki: Dariusza Formelę, Tomasza Karusewicza, Wandę Rapaczynski, Andrzeja Szlęzaka, Tomasza Sielickiego, Macieja Wiśniewskiego, na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

HERKULES SA - zmiany w składzie rady nadzorczej

21 czerwca 2022 r. ZWZ podjęło uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej Herkules SA.

ZWZ w dniu 21 czerwca 2022 r. podjęło uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej: Piotra Kwaśniewskiego, Pawła Chołotę, Błażeja Dowgielskiego, Leszka Kukawskiego, Michała Stalmacha.

Nowa, trzyletnia kadencja rozpoczyna się z dniem odbycia ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

HERKULES SA - zmiany w składzie zarządu

21 czerwca 2022 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Mateusza Rychlewskiego z zarządu Herkules SA.

Rada nadzorcza spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku podjęła uchwały o powołaniu członków zarządu Herkules SA na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą swój bieg z dniem odbycia ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku: Mariusza Zawiszę - powierzając mu sprawowanie funkcji prezesa zarządu, Mateusza Rychlewskiego - powierzając mu sprawowanie funkcji wiceprezesa zarządu.

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - zmiany w radzie nadzorczej spółki

21 czerwca 2022 r. ZWZ powołało z dniem 22 czerwca 2022 roku w skład rady nadzorczej KGHM Polska Miedź SA na nową, XI kadencję, następujące osoby: Piotra Dytko, Roberta Kaletę, Andrzeja Kisielewicza, Katarzynę Krupę, Agnieszkę Winnik- Kalembę, Wojciecha Zarzyckiego oraz wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA: Józefa Czyczerskiego, Przemysława Darowskiego, Bogusława Szarka.

ELEKTROTIM SA - powołanie zarządu

21 czerwca 2022 r. rada nadzorcza spółki powołała trzyosobowy zarząd ELEKTROTIM SA w składzie: Ariusz Bober - prezes zarządu, Dariusz Kozikowski - członek zarządu, Artur Więznowski - członek zarządu.

ELEKTROTIM SA - powołanie dwóch członków rady nadzorczej

23 czerwca 2022 r. ZWZ spółki ELEKTROTIM SA powołało do pełnienia funkcji członków rady nadzorczej: Marka Gabryjelskiego, Lesława Kulę.

FERRUM SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

22 czerwca 2022 r. do spółki wpłynęło od Aleksandra Wlezień, datowane na ten sam dzień, oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej spółki.

FORTE SA - powołanie członków rady nadzorczej

22 czerwca 2022 r. ZWZ ustaliło, że rada nadzorcza spółki kadencji 2022-2026 będzie składać się z sześciu członków: Zbigniew Mieczysław Sebastian, Jakub Stanisław Papierski, Jerzy Lucjan Smardzewski, Piotr Marek Szczepiórkowski, Bernard Woźniak, Agnieszka Maryla Zalewska.

GLOBAL COSMED SA - powołanie członków zarządu

22 czerwca 2022 r. rada nadzorcza spółki powołała na nową pięcioletnią kadencję zarząd Global Cosmed SA w następującym składzie: Andreas Mielimonka - prezes zarządu, Magdalena Mielimonka - wiceprezes zarządu, Robert Koziatek - członek zarządu.

RANK PROGRESS SA - powołanie członków rady nadzorczej

22 czerwca 2022 r. ZWZ dokonało wyboru nowego składu rady nadzorczej spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję: Marcin Gutowski, Magdalena Dyś, Radosław Mrowiński, Mateusz Mroczka, Tomasz Jerzy Janicki.

ACTION SA - wybór rady nadzorczej na kolejną kadencję

22 czerwca 2022 r. emitent poinformował, iż WZA dokonało wyboru rady nadzorczej spółki na kolejną kadencję, obejmującą okres od 20 lipca 2022 roku do 19 lipca 2025 roku. W skład rady nadzorczej powołano: Adama Świtalskiego - jako członka niezależnego rady nadzorczej, Krzysztofa Kaczmarczyka - jako członka niezależnego rady nadzorczej, Iwonę Bocianowską, Marka Jakubowskiego, Piotra Chajderowskiego.

VOTUM SA - powołanie rady nadzorczej VII kadencji

22 czerwca 2022 r. ZWZ VOTUM SA dokonało wyboru rady nadzorczej VII kadencji w następującym składzie.

Andrzej Dadełło - przewodniczący rady nadzorczej, Andrzej Łebek - wiceprzewodniczący RN oraz członkowie Jerzy Krawczyk, Marek Stokłosa, Joanna Wilczyńska, Marek Wierzba.

POLTREG SA - powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

22 czerwca 2022 roku rada nadzorcza spółki powołała z dniem odbycia WZA spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, zwołanego na 24 czerwca 2022 r., do zarządu emitenta na kolejną 5-letnią kadencję Piotra Trzonkowskiego na prezesa zarządu oraz Kamillę Bok i Mariusza Jabłońskiego do pełnienia funkcji członków zarządu.

KOMPAP SA - przedłużenie mandatu członka rady nadzorczej

22 czerwca 2022 roku ZWZ PPH KOMPAP SA przedłużyło mandat członka rady nadzorczej Agnieszki Napiórkowskiej - powołanej przez radę nadzorczą w dniu 20 września 2021 roku.

NOVAVIS GROUP SA - powołanie członka rady nadzorczej

22 czerwca 2022 roku ZWZ spółki powołało na członka rady nadzorczej Leszka Cwojdzińskiego. W wyniku powołania skład rady nadzorczej przedstawia się następująco:

Marek Stachura, Roman Żelazny, Henryk Pietraszkiewicz, Grzegorz Pilch, Leszek Cwojdziński.

PRIMETECH SA - powołanie członków rady nadzorczej

22 czerwca 2022 r. ZWZ spółki powołało w skład rady nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej kadencji następujące osoby: Mirosława Bendzerę, Dawida Gruszczyka, Tomasza Jakubowskiego, Karolinę Blacha-Cieślik, Dorotę Wyjadłowską, Tomasza Kruka.

FERRO SA - powołanie członków rady nadzorczej

22 czerwca 2022 r. ZWZ spółki uchwało, liczbę członków rady nadzorczej VI kadencji na 6 osób, w składzie: Piotr Kaczmarek, Jan Woźniak, Jacek Osowski, Filip Gorczyca, Seweryn Kubicki, Tomasz Mazurczak.

GPW SA - powołanie członka zarządu spółki

22 czerwca 2022 r. działając na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §20 ust. 3 Statutu Spółki, powołano w skład zarządu z dniem 27 lipca 2022 r., Izabelę Olszewską, powierzając jej funkcję członka zarządu ds. rozwoju biznesu i sprzedaży.

PGE SA - zmiany w radzie nadzorczej

23 czerwca 2022 r. zarząd spółki informuje, iż ZWZ 22 czerwca 2022 r. uchwałą odwołało Zbigniewa Gryglasa ze składu rady nadzorczej PGE.

Następnie ZWZ uchwałą powołało w skład rady nadzorczej nowej kadencji: Annę Kowalik, Artura Składanka, Janiny Goss, Tomasza Hapunowicza, Mieczysława Sawaryna, Marcina Kowalczyka, Radosława Winiarskiego.

DIGITREE GROUP SA - powołanie członków rady nadzorczej

23 czerwca 2022 r. ZWZ Digitree Group SA podjęło uchwałę, na mocy, której w skład nowo powołanej rady nadzorczej wchodzą: Dawid Sukacz, Dariusz Górka, Tomasz Woźniak, Łukasz Hołubowski, Michał Jaskólski oraz Rafał Zakrzewski. Członkowie rady nadzorczej emitenta zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.

CNT SA - powołanie prezesa zarządu na kolejną kadencję

23 czerwca 2022 roku rada nadzorcza spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych powołała uchwałą Jacka Taźbirka do pełnienia funkcji prezesa zarządu kolejnej kadencji tj. do dnia odbycia ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki. Jednocześnie rada nadzorcza postanowiła o jednoosobowym składzie zarządu kolejnej trzyletniej kadencji.

SPYROSOFT SA - zatwierdzenie powołania członka rady nadzorczej spółki

23 czerwca 2022 r. ZWZ spółki zatwierdziło powołanie w dniu 28.04.2022 r. w drodze kooptacji do składu rady nadzorczej Jacques Lague.

PEKABEX SA - odwołanie i powołanie rady nadzorczej

23 czerwca 2022 roku, ZWZ spółki odwołało wszystkich członków rady nadzorczej i powołało na nową kadencję, w składzie jak dotychczas: Maciej Grabski, Stefan Grabski, Ryszard Klimczyk, Piotr Cyburt, Piotr Taracha, Marcin Szpak, Lesław Kula.

WIELTON SA - powołanie członków rady nadzorczej nowej kadencji oraz zmiany w składzie zarządu

23 czerwca 2022 roku ZWZ ustaliło, że rada nadzorcza spółki (2022-2026 r.) będzie składać się z sześciu członków. W skład rady nadzorczej wchodzą następujące osoby: Waldemar Frąckowiak, Tadeusz Uhl, Krzysztof Półgrabia, Krzysztof Tylkowski, Mariusz Szataniak, Piotr Maciej Kamiński.

BANK HANDLOWY SA - powołanie członków rady nadzorczej

23 czerwca 2022 r. ZWZ banku powołało z dniem 24 czerwca 2022 r. członków rady nadzorczej na wspólną, obecnie trwającą kadencję: Silvia Carpitella, Helen Hale oraz Andras Reiniger.

ADIUVO INVESTMENTS SA - powołanie osoby nadzorującej

23 czerwca 2022 r. ZWZ spółki powołało Krzysztofa Adama Laskowskiego do składu rady nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

AIRWAY MEDIX SA - powołanie osoby nadzorującej

23 czerwca 2022 r. WZA spółki powołało Krzysztofa Adama Laskowskiego do składu rady nadzorczej na kolejną kadencję.

MAGNA POLONIA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

23 czerwca 2022 r. wpłynęło do spółki oświadczenie Cezarego Gregorczuka o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej Magna Polonia SA ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2022 roku, tj. z datą najbliższego ZWZ. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

ASSECO SEE SA - powołanie członków rady nadzorczej

24 czerwca 2022 r. emitent informuje, że ZWZ spółki podjęło uchwałę o powołaniu w skład rady nadzorczej: Jozefa Kleina, Adama Górala, Jacka Ducha, Artura Kucharskiego i Adama Pawłowicza na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję obejmującą okres od dnia 22 czerwca 2022 roku.

POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE - powołanie członków rady nadzorczej

24 czerwca 2022 r. zarząd banku informuje, że 23 czerwca 2022 r. zebranie przedstawicieli banku powołało nowy skład rady nadzorczej 2022 – 2026. Skład rady nadzorczej przedstawia się następująco:

Jakub Sodkiewicz, Krzysztof Grobelny, Agnieszka Wolkiewicz, Krzysztof Hubert, Karolina Ryczkowska, Marta Smierzchała, Anna Kasztelan.

CYFROWY POLSAT SA - powołanie członków zarządu na nową kadencję

24 czerwca 2022 r. zarząd spółki informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą z 23 czerwca 2022 roku powołała Macieja Steca na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz Jacka Felczykowskiego, Anetę Jaskólską, Agnieszkę Odorowicz i Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska członków zarządu.

23 czerwca 2022 roku akcjonariusz spółki - TiVi Foundation - powołał na prezesa zarządu Mirosława Błaszczyka.

KOGENERACJA SA - powołanie członków rady nadzorczej

24 czerwca 2022 r. ZWZ powołało do rady nadzorczej z dniem 24 czerwca 2022 r. na trwającą 3 lata kadencję Piotra Szczepiórkowskiego oraz Bogdana Stanisława Borkowskiego.

RELPOL SA - powołanie osób nadzorujących

24 czerwca 2022 r. ZWZ powołało w skład rady nadzorczej następujące osoby: Adama Ambroziaka, Piotra Osińskiego, Agnieszkę Trompkę, Ewę Górską, Zbigniewa Derdziuka.

EUCO SA - powołanie członków rady nadzorczej

23 czerwca 2022 r. ZWZ powołało na okres kolejnej, dwuletniej wspólnej kadencji członków rady nadzorczej, w osobach: Paweł Filipiak, Maciej Skomorowski, Agnieszka Papaj, Joanna Smereczańska - Smulczyk, Anna Łysyganicz, Anna Frankiewicz.

DĘBICA SA - powołanie zarządu

24 czerwca 2022 r. rada nadzorcza spółki powołała następujące osoby w skład zarządu XXI kadencji, rozpoczynającej się z dniem 30 czerwca 2022 r. i trwającej 3 lata: Leszek Szafran prezes zarządu oraz członkowie zarządu Marko Nahtigal, Ireneusz Maksymiuk, Anna Winiarska-Miśkowiec.

SATIS GROUP SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

24 czerwca 2022 r. emitent otrzymał oświadczenie o rezygnacji Andrzeja Wrony z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej oraz z członkostwa w radzie nadzorczej spółki ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2022 r.

ALTUS SA - informacja o powołaniu członków rady nadzorczej

24 czerwca 2022 r. ZWZ podjęło uchwały w przedmiocie powołania Piotra Osieckiego, Jakuba Rybę, Dariusza Daniluka, Jana Ordyńskiego, Monikę Łasiewicką do pełnienia funkcji członków rady nadzorczej spółki w ramach kolejnej kadencji.

ENEA SA - powołanie członków rady nadzorczej

24 czerwca 2022 r. ZWZ podjęło uchwały w przedmiocie powołania w skład rady nadzorczej ENEA SA XI wspólnej kadencji następujące osoby: Mariusza Damasiewicza, Mariusza Pliszka, Mariusza Romańczuk, Rafała Włodarskiego, Pawła Koroblowskiego, Tomasza Lisa, Radosława Kwaśnickiego, Dorotę Szymanek, Romana Stryjskiego.

SKARBIEC HOLDING SA - powołanie zarządu na nową kadencję

24 czerwca 2022 r. rada nadzorcza towarzystwa podjęła następujące uchwały o powołaniu: Piotra Szulec do składu zarządu towarzystwa i powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu, Radosława Cholewińskiego do składu zarządu towarzystwa i powierzeniu mu funkcji członka zarządu.

MEGARON SA - rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej

24 czerwca 2022 r. Mieszko Parszewski złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na dzień 28 czerwca 2022 r.

27 czerwca 2022r. emitent otrzymał od Mieczysława Żywotko rezygnację z pełnionej przez niego funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na dzień jej złożenia. Mieczysław Żywotko nie podał przyczyny swojej rezygnacji.

CAPITEA SA - powołanie członków zarządu

24 czerwca 2022 r. rada nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu zarządu na kolejną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 29 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza powołała w skład zarządu emitenta: Radosława Barczyńskiego powierzając mu funkcję prezesa zarządu, Paulinę Pietkiewicz powierzając jej funkcję członka zarządu.

ERBUD SA - rezygnacja członka zarządu

27 czerwca 2022 r. Radosław Górski złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie ERBUD SA ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2022 r.

RAFAMET SA - zmiany w składzie rady nadzorczej

27 czerwca 2022 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie RAFAMET SA powołało do składu rady nadzorczej spółki Andrzeja Muchę.

ZREMB-CHOJNICE SA - powołanie członków rady nadzorczej nowej X kadencji.

27 czerwca 2022 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej X wspólnej kadencji, która ukonstytuowała się w następujący sposób: przewodniczący RN Wojciech Kołakowski, wiceprzewodniczący Adrian Strzelczyk oraz członkowie: Joanna Kosiorek-Sobolewska, Aleksandra Kucharska, Arkadiusz Domińczak. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki wynosi 3 lata.

ENTER AIR SA - powołanie członka rady nadzorczej

27 czerwca 2022 roku ZW Enter Air SA podjęło uchwałę w sprawie powołania Adriana Jonca na członka rady nadzorczej spółki.

ASM GROUP SA - rzeczywisty skład organów spółki od 22.04.2021 r.

27 czerwca 2022 roku zarząd ASM Group SA reprezentowany przez Adama Stańczaka - Prezesa Zarządu i Łukasza Stańczaka - Członka Zarządu, po uzyskaniu dostępu do systemu ESPI, informuje, że w dniu 22.04.2021 r. odbyło się NWZ, na którym powołano w skład rady nadzorczej: Michała Górskiego - przewodniczącego RN, Dorotę Kaska; Krzysztofa Ołdaka; Marcina Tulejskiego oraz Rafała Mrozowskiego.

Tego dnia rada nadzorcza w ww. nowym składzie odwołała Dorotę Kenny, Andrzeja Nowaka oraz Jacka Pawlaka ze składu zarządu spółki a w ich miejsce powołała: Adama Stańczaka na prezesa zarządu oraz Łukasza Stańczaka na członka zarządu. W dniu 24.04.2021 r. skład zarządu spółki został uzupełniony przez Radę Nadzorczą spółki o dwóch dodatkowych członków: dr. Krzysztofa Przybyłowskiego oraz Weronikę Wagner.

PHN SA - powołanie zarządu

27 czerwca 2022 r. rada nadzorcza powołała w skład zarządu na nową kadencję z dniem następującym po dniu zatwierdzenia przez ZWZ sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021:

Marcina Mazurka na stanowisko prezesa zarządu, Tomasza Sztonyka na członka zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi, Piotra Przednowka na członka zarządu ds. rozwoju.

IMPERIO ASI SA - powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję

27 czerwca 2022 r., ZWZ uchwałą powołało w skład rady nadzorczej nowej, wspólnej kadencji dotychczasowych jej członków: Sławomira Jarosz, Marcina Jaszczuk, Anetę Makowiec, Piotra Piaszczyk, Tomasza Wykurz.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości