GPW: w sprawie upomnienia spółki PL GROUP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 mar 2023, 18:47

GPW: w sprawie upomnienia spółki PL GROUP

Uchwała Nr 266/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie upomnienia spółki PL GROUP S.A.

§1

Na podstawie § 17 ust. l i § 17c ust. l pkt l) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę PL GROUP S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. l zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO") emitenci papierów wartościowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym obowiązkiem przekazywania do publicznej wiadomości informacji

poufnych, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia 596/2014, zobowiązani są przekazywać Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacje bieżące i okresowe, w zakresie i na zasadach określonych odpowiednio w Załączniku Nr 3 lub 4 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie zgodnie z przepisami § 17c ust. l pkt l) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie

obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone w Regulaminie ASO Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może

upomnieć emitenta.

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. lOa Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę PL GROUP S.A. powyższych wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu

kwartalnego za IV kwartał roku 2022, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W związku z powyższym oraz celem zdyscyplinowania tej spółki do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości. Zarząd

Giełdy postanowił o nałożeniu kary upomnienia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości