Grupa Eurocash publikuje wyniki za II kwartał 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 sie 2017, 08:42

Grupa Eurocash publikuje wyniki za II kwartał 2017 r.

Dwucyfrowy wzrost sprzedaży i wyższa rentowność brutto dzięki akwizycjom w segmencie detalicznym. Eurocash został poszkodowany przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w mechanizmie wyłudzania VAT, w związku z czym wyniki finansowe zostały obciążone jednorazową rezerwą na potencjalne zobowiązania w podatku VAT.

  • W II kwartale 2017 r. skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash sięgnęła niemal 6,1 mld zł i była o 14% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. W całym pierwszym półroczu br. skonsolidowane przychody wyniosły prawie 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 12% r/r. Głównym motorem wzrostu sprzedaży były przejęcia spółek, a także ekspansja organiczna i rozwój nowych projektów.
  • Skonsolidowana rentowność brutto na sprzedaży w II kwartale br. przekroczyła 11% i była o 0,55 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. Przełożyło się to na wzrost zysku brutto na sprzedaży o 20% do 670 mln zł. Narastająco, za pierwsze dwa kwartały 2017 r. marża brutto sięgnęła 10,8% (wzrost o 0,7 p.p.), a zysk brutto na sprzedaży przekroczył 1,2 mld zł (+19% r/r).
  • Zaraportowane wyniki finansowe uwzględniają jednorazowe obciążenia, które wynikają z przeprowadzonego przez Eurocash audytu wewnętrznego. Wykazał on, że Spółka była wykorzystywana przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w mechanizmie wyłudzania VAT. Negatywny wpływ tego zdarzenia na zysk netto Eurocash w 2017 r. wynosi około 114 mln zł, tj. 0,82 zł na akcję. Negatywny wpływ na skonsolidowany dług netto Eurocash wyniesie natomiast niemal 96 mln zł. Sytuacja ta nie wpłynie na politykę dywidendową Eurocash.
  • Znormalizowana EBITDA, czyli bez uwzględnienia powyższych zdarzeń o charakterze jednorazowym, wyniosła w II kwartale br. ponad 120 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Znormalizowana EBITDA za I półrocze 2017 r. była na porównywalnym poziomie co w ubiegłym roku i sięgnęła 158 mln zł. Wpływ na poziom EBITDA w omawianym okresie miały inwestycje Grupy Eurocash w rozwój dystrybucji produktów świeżych do Delikatesów Centrum oraz rozwój nowych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, Kontigo, 1minute, czy abc na kołach.
  • Znormalizowany zysk netto Grupy Eurocash w II kwartale 2017 r. wyniósł blisko 53 mln zł i był na zbliżonym poziomie co w II kwartale 2016 r., a w całym pierwszym półroczu br. wyniósł niemal 38 mln zł wobec 55 mln zł przed rokiem.
  • W II kwartale Grupa Eurocash zanotowała ponad 260 mln zł przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, co – mimo wypłaty ponad 100 mln zł dywidendy – pozwoliło obniżyć wskaźnik długu netto do poziomu 1,1x znormalizowana EBITDA na koniec czerwca br. z poziomu 1,36x EBITDA kwartał wcześniej.

Komentarz dot. potencjalnego zobowiązania z tytułu rozliczeń VAT – Eurocash poszkodowany przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w mechanizmie wyłudzania VAT

W sierpniu br. Eurocash zakończył obszerne i szczegółowe badanie dotyczące rozliczeń VAT w latach 2013-2017. Przeprowadzona przez Zarząd analiza wskazuje na to, że Spółka była wykorzystywana w mechanizmie wyłudzania VAT przez grupę podmiotów zewnętrznych w transakcjach dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W efekcie, Eurocash może być zobowiązany do zwrotu Skarbowi Państwa podatku VAT. Zgodnie z szacunkiem Zarządu, kwota zwrotu może wynieść blisko 121,5 mln zł.

Eurocash został oszukany przez grupę przestępców zajmujących się wyłudzeniami VAT. Po pierwszych sygnałach o takiej możliwości przeprowadziliśmy wewnętrzny audyt, żeby ustalić stan faktyczny. Nasze wewnętrzne śledztwo potwierdziło, że zostaliśmy oszukani. Materiał dowodowy jest obszerny. Przekazaliśmy go Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu wraz z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Mamy nadzieję, że pomoże on w śledztwie. Jednocześnie wpłaciliśmy do urzędu skarbowego zabezpieczenie ewentualnego zobowiązania podatkowego, a w przyszłości będziemy dochodzić naprawienia naszej szkody od sprawców. Ze względu na dobro śledztwa Spółka powstrzyma się od dalszego komentowania tej sprawy

powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

W ocenie Zarządu Eurocash, zapłata potencjalnego zobowiązania w podatku VAT nie wpłynie na możliwość prowadzenia normalnej działalności przez Grupę Eurocash, ani na jej politykę dywidendową. Może mieć natomiast istotny negatywny wpływ na wyniki Spółki, co zostało już ujęte w sprawozdaniu za II kwartał br. Negatywny wpływ na zysk netto Eurocash w 2017 r. wynosi około 114 mln zł (0,82 zł na akcję). Negatywny wpływ na skonsolidowany dług netto Eurocash wyniesie natomiast niespełna 96 mln zł. Jest to kwota, jaką Eurocash wpłacił do urzędu skarbowego i odpowiada wartości potencjalnego zobowiązania z tytułu VAT (121,5 mln zł), pomniejszonego o nadpłacony CIT.

Mamy bardzo dobrą sytuację płynnościową i bezpieczny poziom zadłużenia. Na koniec czerwca br. wskaźnik zadłużenia netto kształtował się na poziomie 1,1x znormalizowana EBITDA. Kwota, jaką wpłaciliśmy do urzędu skarbowego, będzie widoczna w rachunku przepływów pieniężnych za III kwartał. Jeśli uwzględnilibyśmy tę płatność już na koniec II kwartału, to wskaźnik zadłużenia netto do raportowanej EBITDA wzrósłby do 1,8x. Byłby zatem na bezpiecznym poziomie

wskazał Jacek Owczarek.

Omówienie wyników działalności Grupy Eurocash

W II kwartale tego roku, jak i w całym pierwszym półroczu, sprzedaż Grupy Eurocash wzrosła w tempie dwucyfrowym, co zawdzięczamy przede wszystkim akwizycjom, sfinalizowanym na przełomie 2016 i 2017 r., a w szczególności przejęciu sieci blisko 250 supermarketów EKO w południowo-zachodniej Polsce. Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęliśmy integrację przejętych placówek z siecią Delikatesy Centrum. W pierwszym półroczu 11 sklepów EKO zmieniło szyld na Delikatesy Centrum. Rozwój własnego segmentu detalicznego to ważny element naszej strategii, gdyż dzięki temu jesteśmy w stanie budować skalę, która zapewni konkurencyjność nie tylko franczyzobiorcom Delikatesów Centrum, ale wszystkich klientów Grupy

powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Liczba własnych sklepów detalicznych kontrolowanych przez Grupę Eurocash na koniec I półrocza br. obejmowała 452 placówki w sieci Inmedio, 116 w sieci Delikatesy Centrum oraz 244 w sieci EKO (w tym 11, które obecnie funkcjonują już pod szyldem Delikatesy Centrum). Łączna sprzedaż segmentu detalicznego za pierwszych sześć miesięcy 2017 r. przekroczyła 1,1 mld zł wobec niespełna 470 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. EBITDA tego segmentu w I półroczu br. wyniosła natomiast ponad 20 mln zł wobec 13 mln zł przed rokiem.

Poza skokowym wzrostem przychodów w segmencie detalicznym, gdzie motorem wzrostów były zrealizowane akwizycje, do wzrostu łącznej sprzedaży Grupy Eurocash przyczynił się również rozwój w kanałach hurtowych.

W I półroczu br. sprzedaż segmentu Hurt Niezależny (do którego zaliczana jest przede wszystkim sprzedaż realizowana poprzez sieć hurtowni Cash&Carry, Eurocash Alkohole oraz Eurocash Serwis) wzrosła o blisko 6% rok do roku i sięgnęła 6,2 mld zł. EBITDA segmentu wyniosła w tym okresie blisko 71 mln zł wobec 83 mln zł przed rokiem. Spadek EBITDA wynikał ze słabszych wyników Eurocash Serwis wyspecjalizowanego w dystrybucji papierosów i produktów impulsowych. Zgodne z oczekiwaniami efekty przynosi natomiast rozpoczęta w tym roku restrukturyzacja sieci Eurocash Cash&Carry. Wyniki tego formatu ustabilizowały się. Po zamknięciu trzech placówek w I półroczu, ich liczba na koniec czerwca wynosiła 187.

Liczba sklepów sieci partnerskiej „abc”, które są głównymi klientami Eurocash Cash&Carry, w I półroczu br. powiększyła się o ponad 50 placówek i na koniec czerwca liczyła 8.659 lokalizacji.

W I półroczu br. sprzedaż towarów segmentu Hurt Zintegrowany (obejmujący w szczególności sprzedaż towarów realizowaną przez Delikatesy Centrum oraz Eurocash Dystrybucja do klientów działających w ramach sieci franczyzowych i partnerskich) wyniosła blisko 3,1 mld zł i była na porównywalnym poziomie co w analogicznym okresie 2016 r. Wpływ na płaską dynamikę sprzedaży rok do roku w tym segmencie miała zmiana prezentacji wyników spółek franczyzobiorców sieci Delikatesy Centrum przejętych przez Eurocash (FHC-2, Madas, Firma Rogala). Ich sprzedaż jest obecnie prezentowana w segmencie detalicznym. EBITDA segmentu Hurt Zintegrowany za I półrocze br. wyniosła ponad 125 mln zł, czyli o blisko 25% więcej niż rok wcześniej.

Sprzedaż hurtowa dla stałej liczby sklepów (like-for-like) należących do sieci Delikatesy Centrum w I półroczu 2017 r. wzrosła o blisko 11% rok do roku, a w samym II kwartale o ponad 13%. Liczba sklepów należących do sieci Delikatesy Centrum na koniec czerwca w I półroczu br. powiększyła się o 16 i na koniec czerwca wynosiła 1.102 placówki.

Liczba sklepów partnerskich obsługiwanych przez Eurocash Dystrybucja (Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, PSD) na koniec I półrocza br. liczyła 4.789 placówek, o 39 więcej niż na koniec 2016 r.

Istotny wpływ na prezentowane przez Grupę Eurocash wyniki finansowe ma również segment Projekty. Obejmuje on sprzedaż realizowaną przez rozwijane przez Eurocash innowacyjne projekty i formaty detaliczne, takie jak Duży Ben, 1 minute, abc na kołach i Kontigo, a także dystrybucję świeżych produktów wysokiej jakości do sklepów franczyzowych Delikatesy Centrum, dzięki czemu oferta warzyw, owoców oraz mięsa i wędlin oferowanych przez te placówki staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla konsumentów.

W I półroczu br. sprzedaż segmentu Projekty wyniosła 247 mln zł w porównaniu ze 102 mln zł rok wcześniej, a EBITDA była ujemna i wyniosła -26 mln zł (wobec -15 mln zł w I półroczu 2016 r.).

Wyniki tych projektów mają negatywny wpływ na rentowność Grupy Eurocash, co jest naturalne na obecnym etapie ich rozwoju. Są to jednak inwestycje niezbędne, aby zapewnić rozwój naszych klientów i Grupy Eurocash w perspektywie kolejnych 5-10 lat. Projekty te stwarzają bowiem naszym klientom – właścicielom niezależnych sklepów w Polsce – dodatkowe możliwości rozwoju i konkurowania z dyskontami

podkreślił Jacek Owczarek.

O Spółce

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.

Źródło: Spółka, #EUR


 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości