BOŚ Bank miał 16,35 mln zł zysku netto, 19,4 mld zł aktywów w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 09:39

BOŚ Bank miał 16,35 mln zł zysku netto, 19,4 mld zł aktywów w I kw. 2018 r.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 16,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 19,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

"Grupa BOŚ S.A. wypracowała I kwartale 2018 r. zysk netto w wysokości 16,3 mln zł wobec 20 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Podkreślić należy, iż wynik I kwartału 2018 r. został obciążony, podobnie jak w I kw. ub.r., jednorazowo całą ustaloną przez BFG roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Składka w 2018 r. wyniosła 14,4 mln zł. Należy zaznaczyć, iż na wynik I kwartału ubiegłego roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe: sprzedaż przez spółkę zależną banku posiadanych akcji spółki notowanej na GPW (wpływ na wynik w kwocie 6,8 mln zł) oraz korekta naliczonych odsetek w związku z przedterminowym wykupem obligacji własnych serii G (wpływ na wynik w kwocie 6 mln zł). Po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym wynik za I kw. ub.r. 7,1 mln zł"

czytamy w raporcie.

Bank podkreślił też, że realizując konsekwentnie założenia Programu Postępowania Naprawczego odstępuje od uzyskiwania wyników dzięki zdarzeniom o charakterze jednorazowym na rzecz przebudowy bilansu celem wypracowywania stałych wyników przychodowych.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 88,37 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 99,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 27,12 mln zł wobec 29,92 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. obniżył się o 10,7 mln zł, tj. o 10,8%. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze spadły o 16,1 mln zł, tj. o 9,5% w I kwartale 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Przy wyłączeniu zdarzeń jednorazowych spadek wyniósłby 4,7 mln zł. Spadek przychodów odsetkowych był przede wszystkim rezultatem obniżenia, zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego w związku z przebudową bilansu, średniego stanu wolumenu kredytów. Koszty z tytułu odsetek zmniejszyły się o 5,4 mln zł, tj. o 7,6%. Największy wpływ na ich obniżenie miał spadek stanu depozytów oraz obniżenie ich oprocentowania"

wyjaśnił bank. 

Przychody z tytułu opłat i prowizji spadły o 2,1 mln zł, tj. 5,5% głównie w związku z niższymi przychodami o 3,4 mln zł, tj. 16,4% z opłat z tytułu operacji papierami wartościowymi, przy wzroście przychodów z opłat za obsługę rachunków klientów o 1,4 mln zł. 

Marża odsetkowa na aktywach ogółem wyniosła 1,8% na koniec I kw. br. wobec 1,9% rok wcześniej. Z kolei udział kredytów posiadających przesłanki utraty i wykazujących utratę wartości wyniósł odpowiednio: 13,3% wobec 11,9% rok wcześniej. 

Wskaźnik Koszty/dochody (C/I) - z uwzględnieniem korekty jednorazowej składki BFG - wyniósł na koniec I kw. br. 66,7% wobec 64,5% rok wcześniej. Łączny współczynnik kapitałowy (współczynnik wypłacalności) sięgnął odpowiednio: 15,33% wobec 15,06%.

"Zgodnie ze strategią, BOŚ S.A. rozwijał działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2018 r. wynosiło 4 526,42 mln zł. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 35,4% salda kredytów ogółem w banku (wobec 34,2% wg stanu na 31 marca 2017 r)"

czytamy dalej w raporcie.

Kwota umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. na finansowanie działań proekologicznych wyniosła 283,0 mln zł i była o 75 mln zł wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów korporacyjnych. Kredyty te przeznaczone były głównie na finansowanie działalności operacyjnej firm w ochronie środowiska, podano także. 

Aktywa razem banku wyniosły 19,41 mld zł wobec 19,68 mld zł na koniec 2017 r. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 14,25 mln zł wobec 10,83 mln zł zysku rok wcześniej. 

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. 

(ISBnews), #BOS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości