Grupa Polski Bank Komórek Macierzystych po pierwszym półroczu 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 sie 2018, 09:44

Grupa Polski Bank Komórek Macierzystych po pierwszym półroczu 2018 r.

Grupa PBKM, przewodząca międzynarodowej Grupie Famicord, największy w Europie pod względem przychodów, zysków oraz liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych – w pierwszym półroczu 2018 roku wypracowała łączne przychody ze sprzedaży na poziomie 74,5 mln zł, czyli o 9% wyższe w porównaniu rok do roku. Sprzedaż w segmencie B2C stanowiła około 88% sprzedaży Grupy PBKM w pierwszym półroczu br.

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk EBITDA w okresie 6 miesięcy tego roku wyniósł 20,9 mln zł, wzrost o 14,2% rok do roku. Grupa PBKM w pierwszym półroczu 2018 roku miała 14,6 mln zł skorygowanego zysku netto, wobec 11,1 mln zł zysku w pierwszym półroczu 2017 roku (wzrost o 31% rok do roku).

Raportowany wynik EBITDA za pierwsze półrocze 2018 roku wyniósł 21,5 mln zł.

„Dla porównania wyników rok do roku podajemy przekształcone wyniki pierwszego półrocza 2017 (zgodnie z MSSF 15) i skorygowane wyniki w 1H 2018 o m.in.: koszty programu motywacyjnego i przychody z tytułu zwrotu VAT na Węgrzech oraz koszty związane z procesami akwizycyjnymi, które ponieśliśmy w pierwszym półroczu. Dane raportowane bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych i zmian w zasadach rachunkowości nie odzwierciedlają rzeczywistego obrazu wyników spółki w pierwszym półroczu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Po skorygowaniu zysk operacyjny EBITDA i zysk netto są w pierwszym półroczu na sporym „plusie”, odpowiednio o 14% i ponad 30%"

mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM.

„Zawracam uwagę na 22% wzrost w pierwszym półroczu tego roku przychodów z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP na bazie komórek macierzystych. Wynika on z rosnącej liczby pacjentów leczonych komórkami macierzystymi, którzy w terapiach eksperymentalnych korzystają z produktów ATMP wytworzonych przez PBKM. Już około 1000 pacjentów zostało poddanych terapii z wykorzystaniem naszych produktów leczniczych"

dodaje Jakub Baran.

W lipcu br. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. podpisał umowę nabycia większościowego pakietu akcji portugalskiej spółki Stemlab, która jest największym bankiem komórek macierzystych na Półwyspie Iberyjskim i jednym z największych w Europie. W sierpniu br. Portugalski Urząd Ochrony Konkurencji (Autoridade da Concorrencia) wydał już zgodę na przejęcie przez PBKM kontroli nad spółką Stemlab. Uzyskanie zgody na przejęcie kontroli nad Stelmab stanowi jeden z dwóch warunków zawieszających umowy nabycia akcji Stemlab.

Transakcja będzie sfinansowana przez PBKM poprzez zaciągnięcie długu. W dniu 14 maja 2018 r. zarząd PBKM ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy 100 mln PLN. Na emisję obligacji PBKM zgodę wyraziła Rada Nadzorcza spółki. Zgodnie z deklaracjami spółki, pozyskane z emisji obligacji środki finansowe zostaną wykorzystane na inwestycje w dalszy rozwój Grupy PBKM, przede wszystkim na planowane akwizycje podmiotów prowadzących banki komórek macierzystych w Europie. Niewykluczone, że zamiast emisji obligacji PBKM skorzysta z opcji zaciągnięcia kredytu lub finansowania mieszanego.

„Zgodnie z zapowiedziami spodziewamy się zamknięcia transakcji w terminie do 60 dni od podpisania umowy. Po uzyskaniu zgody przez portugalski urząd antymonopolowy mamy otwartą drogę do przejęcia Stemlab-u. Teraz przed nami jest decyzja o warunkach finansowania akwizycji, którą mam nadzieję podejmiemy niedługo. Przejęcie spółki Stemlab wzmocni pozycję Grupy Famicord w Europie, a szczególnie w Portugalii, gdzie Stemlab ma pozycję lidera. Ponadto widzimy istotne synergie kosztowe wynikające z możliwości współpracy pomiędzy naszymi laboratoriami. Dodatkowo podejmiemy działania optymalizacyjne w Szwajcarii oraz w Hiszpanii. Po pierwszym kwartale 2018 r. w połączonej Grupie Famicord i Stemlab było przechowywanych około 263 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek oraz łącznie około 347 tys. próbek wszystkich materiałów biologicznych, co znacząco zwiększa skalę naszego biznesu i umacnia Grupę Famicord wśród największych banków komórek macierzystych na świecie"

mówi Jakub Baran.

Struktura przychodów w 1H 2018 wg rynków

Mając na uwadze zróżnicowany potencjał rozwoju poszczególnych rynków, Grupa dokonała segmentacji działalności na segment Rynki Strategiczne (Polska, Turcja, Hiszpania), który w 1H 2018 roku był odpowiedzialny za 79% przychodów, oraz segment Rynki Pozostałe (do których należą m. in. Węgry, Rumunia, Włochy, Szwajcaria i Łotwa) odpowiedzialny w 1H 2018 roku za 21% przychodów.

Na rynkach strategicznych Grupa osiągnęła w 1H 2018 roku 59,2 mln zł sprzedaży (symboliczny wzrost o 0,3%. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego związany z tymczasowym zawieszeniem działalności w Turcji). Z kolei wartość sprzedaży na pozostałych rynkach w okresie 1H 2018 wyniosła 15,4 mln zł, tj. o 13% więcej niż w analogicznym okresie roku. W dużej mierze jest to związane z ożywieniem sprzedaży na rynku węgierskim oraz stosowaniem zwolnienia z podatku VAT na tym rynku.

W Turcji, która jest dla PBKM rynkiem strategicznym, po czasowym zawieszeniu działalności spółki Yasam Bankasi (do Grupy Famicord należy od 2013 roku), sytuacja wróciła do normy i spółka prowadzi pełną działalność operacyjną, choć jeszcze nie osiągnęła wyników sprzedaży sprzed zawieszenia działalności na początku 2018 r.

Struktura przychodów w 1H 2018 wg segmentów

Większość przychodów Grupa PBKM generuje z obszaru B2C - ok. 88% w 1H 2018 r. Dominują w nich przychody z usług pozyskiwania, preparowania i przechowywania komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych wybranych tkanek, świadczone na rzecz klientów indywidualnych (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). Grupa raportuje te dane razem z obszarem B2B, który obejmuje współpracę z podmiotami instytucjonalnymi w zakresie bankowania). Przychody z bankowania B2C i B2B w 1H 2018 r. wyniosły 66,3 mln zł, ok. 3% więcej rok do roku.

Dane operacyjne

Na koniec czerwca 2018 r. Grupa PBKM przechowywała (łącznie w segmentach B2C i B2B) ponad 169 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, czyli o ponad 13% więcej w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2017 roku. Łącznie w pierwszym półroczu 2018 roku pozyskanych zostało 10 098 próbek komórek macierzystych lub tkanek, wobec 10 000 próbek komórek macierzystych lub tkanek pozyskanych w pierwszym półroczu 2017 roku.

W segmencie B2C spółki z Grupy PBKM przechowywały prawie 157 tys. próbek na koniec czerwca tego roku, tj. o 7,3% więcej niż na koniec czerwca ubiegłego roku.

PBKM przeniósł laboratorium ze Szczecina

W lipcu br. przeprowadzone zostało przeniesienie próbek krwi pępowinowej zbankowanych w laboratorium w Szczecinie do centralnego laboratorium spółki w Warszawie.

Przeniesienie próbek ze Szczecina związane jest z obniżeniem kosztów przechowywania próbek krwi pępowinowej i tkanek zbankowanych przez klientów PBKM. Podniesie także bezpieczeństwo przechowywanych próbek, dzięki lepszym systemom nadzoru i kontroli funkcjonującym w laboratorium w Warszawie.

Laboratorium w Szczecinie od 2013 roku jest własnością PBKM w wyniku przejęcia spółki LongaVita sp. z o.o.

PBKM posiada w Warszawie największe w Europie laboratorium specjalizujące się w preparatyce krwi pępowinowej i sznura pępowiny. Wszystkie procesy wykonywane w laboratorium PBKM wykonywane są wg najbardziej restrykcyjnych procedur American Association of Blood Banks (AABB) i podlegają nadzorowi Rady Naukowo-Medycznej.

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ponad 20% udziałem w rynku. Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku Grupa przechowywała 169 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pozycja lidera). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim (pozycja lidera), rumuńskim (pozycja nr 2), włoskim (pozycja nr 4-5) i łotewskim (pozycja lidera), a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na szwedzkim, brytyjskim, serbskim, ukraińskim i wielu innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości