Fundusz typu ETF na TBSP.Index notowany na GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sty 2022, 10:27

Fundusz typu ETF na TBSP.Index notowany na GPW

Na Głównym Rynku GPW od dziś notowany jest fundusz Beta ETF TBSP, Polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland.

- Ubiegły rok był rokiem szczególnego rozwoju ETF-ów na światowych rynkach. Według danych ETFGI na koniec 2021 roku globalnie notowanych było 8500 ETF-ów, w których jest zgromadzonych około 10 bilionów USD w aktywach. Na GPW mamy notowanych 11 ETF-ów, dla których instrumentami bazowymi są indeksy akcyjne z rodziny WIG, a także indeksy notowane na zagranicznych rynkach. Beta ETF na indeks TBSP to pierwszy tego typu instrument w ofercie GPW, który daje ekspozycję na rynek obligacji. W skład indeksu wchodzą obligacje zerokuponowe i o stałym oprocentowaniu denominowane w PLN. Indeks publikuje GPW Benchmark na bazie danych z rynku Treasury Bondspot Poland. Wierzymy, że ten instrument spotka się z zainteresowaniem inwestorów – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Instrumentem bazowym nowego ETF-a jest indeks TBSP.Index, obejmujący obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa i notowane na rynku Treasury BondSpot Poland.

– Debiutujący dzisiaj Beta ETF TBSP to nasz dziewiąty ETF, pierwszy przedstawiciel nowej klasy aktywów – obligacji, ale przede wszystkim kluczowy element do budowy efektywnych portfeli inwestycyjnych. Dzięki znikomej korelacji TBSP z rynkiem akcji inwestorzy mogą konstruować portfele odpowiadające ich oczekiwanym zwrotom i apetytowi na ryzyko. Jednak obligacje skarbowe to nie tylko niskie ryzyko, to również atrakcyjne stopy zwrotu, pozwalające w horyzoncie kilku lat znacząco pobić inflację. Sam fundusz natomiast to tani, „bezobsługowy” i efektywny podatkowo sposób inwestowania w obligacje skarbowe.

W pierwszym roku działalności funduszu ustaliliśmy opłatę za zarządzanie na poziomie 0,1%, co w połączeniu z promocyjnymi stawkami opłaty brokerskiej w wybranych domach maklerskich, stanowi bardzo ciekawą ofertę dla wszystkich praktycznie inwestorów – powiedział Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland i członek Rady Nadzorczej Agiofunds TFI.

TBSP.Indeks jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o stałym oprocentowaniu. Indeks notowany jest na rynku Treasury BondSpot Poland.

- Niezmiennie pozytywnie oceniam konsekwentne poszerzanie palety i uzupełnianie instrumentów ETF dostępnych dla rodzimych inwestorów o kolejne klasy aktywów bazowych. Debiutujący ETF na indeks TBSP jest pierwszym funduszem ETF na warszawskim parkiecie odwzorowującym rynek obligacji. Może okazać się ciekawą alternatywą dla inwestorów pozwalającą na lepszą dywersyfikację portfeli. Cieszę się też, że DM BOŚ może być aktywnym uczestnikiem rozwoju rynku funduszy ETF w Polsce - podkreślił Radosław Olszewski, Prezes DM BOŚ.

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

O Grupie Kapitałowej GPW:

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

W grudniu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 1 078,9 mln zł. Na koniec grudnia 2021 r. na Głównym Rynku notowane były akcje 430 firm (383 krajowe i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 380 spółek (376 krajowych i 4 zagraniczne). W 2020 roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości