Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sie 2022, 10:05

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 1 do 7 sierpnia

SHOPER SA - zakup przedsiębiorstwa Selium

1 sierpnia 2022 r. spółka nabyła przedsiębiorsto prowadzone przez Mateusza Grzywnowicza pod firmą Selium Mateusz Grzywnowicz. Kwota transakcji wyniosła 1,65 mln zł. Selium jako agencja omnichannel (sprzedaż wielokanałowa), wyspecjalizowana we wsparciu sprzedaży na zagranicznych marketplace (tj. Amazon, eBay, Real, Aliexpress, Kaufland itp.) uzupełni ofertę spółki z zakresie kompleksowej obsługi procesu sprzedaży internetowej.

XTPL SA - sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

1 sierpnia 2022 r. spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Instytut IRIS Adlershof z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie [klient] na dostawę urządzenia Delta Printing System.

Delta Printing System będzie wykorzystywana przez naukowców z Grupy Hybrid Devices do badań nad urządzeniami elektronicznymi i optoelektronicznymi (opartymi na hybrydowych systemach materiałowych oraz półprzewodnikach organicznych i hybrydowych), wykonanymi metodami addytywnymi. Dzięki opracowaniu i połączeniu nowatorskich materiałów elektroaktywnych z dostosowanymi strukturami i nowymi metodami ich przetwarzania, wyniki prac naukowych mogą znaleźć zastosowanie w dziedzinie technologii czujników, fotowoltaiki i optoelektroniki. Urządzenie ma być dostarczone do końca 2022 roku.

WASKO SA - informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

1 sierpnia 2022 r. emitent poinformował o podpisaniu umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Finansów (zamawiający) a spółką WASKO SA (wykonawca) na wykonanie zamówienia "Dostawa macierzy dyskowej kompatybilnej z Hitachi VSS F5500". Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja macierzy dyskowej Hitachi VSP 5600 - wraz z oprogramowaniem i gwarancją na dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji polegającego na rozbudowie pojemności macierzy dostarczonej w ramach zamówienia podstawowego. Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 11.192.385,00 zł brutto.

TORPOL SA - zawarcie z PGNiG SA umowy na wykonanie robót budowlanych

1 sierpnia 2022 r. zarząd emitenta informuje o obustronnym podpisaniu umowy na realizację inwestycji pomiędzy konsorcjum a PGNiG SA. Umowa dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód Część 1: Rozbudowa Ośrodka Centralnego Lubiatów o zespół budynków i obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną; rozbudowa Ośrodka Grupowego Międzychód związana z włączeniem do eksploatacji odwiertu Międzychód-8H. Wynagrodzenie dla konsorcjum wynosi 393 mln zł brutto z czego udział emitenta w wynagrodzeniu i realizacji prac wynosi ok. 25%.

UNIMOT SA - przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta do spółki zależnej Unimot Paliwa Sp. z o.o.

1 sierpnia 2022 r. zarząd UNIMOT SA podpisał z Unimot Paliwa Sp. z o.o. umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta ("ZCP") w zamian za objęcie nowych udziałów w Unimot Paliwa.

Przejęcie ZCP przez Unimot Paliwa nastąpiło z chwilą gdy emitent otrzymał 3.258.500 nowoutworzonych udziałów w Unimot Paliwa. Wartość wkładu za ZCP wynosiła 325.850.000 zł.

GAMES OPERATORS SA - informacja o zawarciu umowy znaczącej z Maximum Games

1 sierpnia 2022 r. emitent podpisał umowę z Maximum Games (wydawca), której przedmiotem jest wydanie gry Yet Another Fantasy Title na platformy PC oraz wykonanie portu oraz wydanie Gry na platformy konsolowe. Z tytułu realizacji umowy spółka otrzyma bezzwrotną zaliczkę na poczet przyszłych przychodów ze sprzedaży Gry w wysokości 780.000 USD.

BUDIMEX SA - budowa infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu w Sochaczewie - wybór oferty Budimex SA

2 sierpnia 2022 r. emitent poinformował, że powziął informację o tym, iż Stołeczny Zarząd Infrastruktury wybrał ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Budowę infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu w Sochaczewie. Wartość oferty: 126.535.695,55 zł netto.

ELEKTROTIM SA - informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrubucja SA

2 sierpnia 2022 r. spółka zawarła z PGE Dystrybucja SA Oddział w Warszawie (zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadnia pn.: "Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV "Małopole" gm. Dąbrówka wraz z linią zasilającą 110 kV". Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 22.870.000,00 PLN netto.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta

2 sierpnia 2022 r. spółka zależna od emitenta Mod21 GmbH otrzymała podpisaną umowę o roboty budowlane o wartości 4.896.085,44 EUR netto. Przedmiotem umowy jest budowa budynku w stanie surowym dla projektu Regentenstraße 137 / Gneisenaustraße w Mönchengladbach. Inwestorem jest Gnome Nieruchomości GmbH z Breite Straße 112-114, 41460 Neuss.

SELVITA SA - otrzymanie istotnego zlecenia

2 sierpnia 2022 r. zarząd Selvita SA poinformował, że spółka zależna - Selvita d.o.o. z Chorwacji, otrzymała 1 sierpnia 2022 r. zlecenie w ramach umowy na świadczenie usług badawczych zawartej z największą ze spółek farmaceutycznych w Europie. Przedmiotem zlecenia, są usługi ADME/DMPK w tym usługi profilowania fizykochemicznego oraz usługi analityczne, które mają wspierać programy badawcze klienta. Szacowana wartość zlenienia wynosi EUR 2.200.000.

ML SYSTEM SA - zawarcie znaczącej umowy

2 sierpnia 2022 r. spółka zawarła z Waldemarem Drozdowskim - firma SERVITECH, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie systemu do hartowania szkła. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. "Active Glass - innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wartość przedmiotu umowy wynosi w przeliczeniu na PLN 23,4 mln netto.

ML SYSTEM SA - zawarcie znaczącej umowy

2 sierpnia 2022 r. spółka zawarła z Klimar sp. z o.o., umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie linii do depozycji warstwy ognioochronnej. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. "Active Glass - innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wartość przedmiotu umowy wynosi w przeliczeniu na PLN 28,3 mln netto.

XTPL SA - sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Chin

3 sierpnia 2022 r. spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach (dystrybutor) na dostawę urządzenia Delta Printing System. Yi Xin jest podmiotem, która świadczy na rzecz spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL SA. Emitent zaakceptował złożone przez dystrybutora zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spółka dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie w drugiej połowie 2022 r.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie

3 sierpnia 2022 r. spółka została powiadomiona przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (zamawiający) o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa SA w postępowaniu pn. "Wykonanie projektu i robót w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz robót w formule "wybuduj" dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie". Wartość umowy: 84,99 mln PLN brutto.

SUWARY SA - otrzymanie dwustronnie podpisanej istotnej umowy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

3 sierpnia 2022 roku zarząd Suwary SA powziął informację, iż zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o. (sprzedający) otrzymał podpisaną dwustronnie istotną umowę z Seleną Industrial Technologies Sp. z o.o. (kupujący). Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Kartpol Group sp. z o.o. określonych produktów - kartuszy oraz akcesoriów do nich wraz z usługą nadruku. Zgodnie z ustaleniami stron, łączna szacowana wartość umowy osiągnie wielkość około 47 mln PLN.

WASKO SA - informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu

3 sierpnia 2022 roku zarząd emitent poinformował o wyborze przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie". Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 25.033.948,00 zł netto.

ENERGA SA - zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej SA

3 sierpnia 2022 roku zawarta została warunkowa umowa sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej SA. Stronami sprzedającymi w Warunkowej Umowie Sprzedaży są: ECARB Sp. z o.o. (spółka zależna emitenta), PGNiG Termika SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, ENEA SA, Polski Fundusz Rozwoju SA, Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. oraz WĘGLOKOKS SA, a stroną kupującą jest Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z Warunkową Umową Sprzedaży, spółki dokonają zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji PGG, każda za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje.

BUDIMEX SA - rozbudowa ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów - Projekt i budowa Serwerowni wraz z wyposażeniem - podpisanie umowy

4 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Centrum Informatyki Resortu Finansów na: "Rozbudowę ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów - Projekt i budowa Serwerowni wraz z wyposażeniem". Wartość umowy: 228.710.279,26 zł netto.

TORPOL SA - złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA

4 sierpnia 2022 roku zarząd TORPOL SA powziął informację, iż w związku z zamknięciem w tym samym dniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA (Inwestor) aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna - Olsztyn Główny" w ramach projektu pn.: "Projekty modernizacyjne dla infrastruktury liniowej zarządzanej przez PKP PLK" wraz z przeniesieniem sterowania stacjami Rudzienice Suskie, Stare Jabłonki, Samborowo, Biesal i Naterki do st. Ostróda" w ramach projektu pn.: "Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów (Inwestycja), oferta złożona przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów. Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 312,6 mln zł brutto.

LABO PRINT SA - podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych

4 sierpnia 2022 roku spółka zawarła z Pekabex Bet SA, jako generalnym wykonawcą umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa zakładu LABO PRINT SA". Wartość prac budowlanych wynikających z Umowy wynosi 14.400 tys. zł netto. Kwota ta zostanie zwiększona o wartość systemu magazynowego zaplanowanego w części magazynowej, która nie została jeszcze precyzyjnie określona i będzie przedmiotem uzgodnień Stron w trakcie realizacji umowy.

Inwestycja w pierwszy etap budowy nowej hali produkcyjno-magazynowej zostanie sfinansowana z kredytu bankowego oraz środków własnych Spółki.

REMAK-ENERGOMONTAŻ SA - zawarcie umowy

4 sierpnia 2022 roku zarząd Remak-Energomontaż SA (wykonawca) zawarł umowę z Zarmen Sp. z o.o. (zamawiający), której przedmiotem są prace na rzecz Zamawiającego polegające na kompleksowym wykonaniu instalacji technologicznych wraz z dostawami oraz dokumentacją jakościową i powykonawczą. Prace będą realizowane w ramach zadania pn. "Modernizacja baterii Koksowniczej nr 4 w JSW KOKS SA, Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej".

Przewidywana wartość Umowy wynosi 29.949.939,01 PLN netto, w tym wynagrodzenie ryczałtowe za prace montażowe w wysokości: 18.801.659,01 PLN netto, a w pozostałym zakresie obejmującym dostawy, strony Umowy ustaliły wynagrodzenie szacunkowe. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane miesięcznie, wg zaawansowania prac i dostaw.

ERBUD SA - podpisanie aneksu nr 1 do znaczącej umowy o roboty budowlane z ORPEA Polska Sp. z o.o

5 sierpnia 2022 r. ERBUD SA otrzymała podpisany przez zleceniodawcę aneks nr 1 do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji z dnia 01 grudnia 2021 r. dotyczący ograniczenia zakresu rzeczowego z pełnego generalnego wykonawstwa Domu Starości do wykonania robót związanych jedynie z wykonaniem rozbiórek, elementów stanu surowego i dachu obiektu.

Strony ustaliły, że w wyniku podpisanego aneksu zmniejszeniu ulega wartość wynagrodzenia ryczałtowego z 58.600.000,00 PLN netto do 17.700.000,00 PLN netto. Tym samym zmniejszeniu uległa gwarancja należytego wykonania proporcjonalnie do wynagrodzenia.

MOSTOSTAL ZABRZE SA - zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy na realizację projektu dla ArcelorMittal Poland SA

5 sierpnia 2022 r. emitent poinformował, że został podpisany aneks do umowy zawartej pomiędzy konsorcjum firm: MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe SA (spółka zależna emitenta) oraz Primetals Technologies Limited (lider konsorcjum) a ArcelorMittal Poland SA (zamawiający) na zakup i dostawę instalacji oraz uruchomienie instalacji Drogi Gazu dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej. Na podstawie zawartego aneksu termin zakończenia prac został przesunięty na III kwartał 2023 r. Ponadto aneks zwiększył wynagrodzenie dla Konsorcjum z tyt. prac dodatkowych, wzrostu kosztów, jak i przesunięcia realizacji prac. Aktualna wartość umowy wraz z powyższym aneksem wynosi równowartość ok. 96 mln zł netto, z czego ok. 48 mln zł netto przypada na MZRP.

RAFAMET SA - zawarcie umowy pożyczki z Odlewnią RAFAMET Sp. z o.o.

5 sierpnia 2022 r. pomiędzy emitentem (pożyczkodawca) a spółką zależną Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) została zawarta umowa pożyczki w kwocie 1.800.000,00 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive", realizowanego przez Odlewnię RAFAMET Sp. z o.o.

SONEL SA - podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja SA

5 sierpnia 2022 r. emitent poinformował, że podmiot powiązany Foxytech Sp. z o.o. w związku z wygranym postępowaniem przetargowym na "Dostawę statycznych bezpośrednich 1-fazowych liczników energii elektrycznej", zawarła ze spółką Tauron Dystrybucja SA

- umowę na dostawy roczne 240.500 szt. statycznych bezpośrednich 1-fazowych liczników energii elektrycznej typu M12U02-D7D32-TEFOQ4, o wartości netto wynoszącej: 11.695.515,00 zł. Dodatkowo zamawiający może skorzystać z prawa opcji zwiększającego zamówienie o 72.150 szt. liczników o wartości netto 3.508.654,50 zł.

- umowę na dostawy roczne 233.700 szt. statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej typu M34U03-D1D32-REFOP4, o wartości netto wynoszącej: 19.385.415,00 zł. Dodatkowo zamawiający może skorzystać z prawa opcji zwiększającego zamówienie o 70.110 szt. liczników o wartości netto 5.815.624,50 zł.

BIG CHEESE STUDIO SA - zawarcie umowy istotnej

5 sierpnia 2022 roku spółka zawarła z Microsoft Corporation umowę, na podstawie której gra Cooking Simulator będzie dostępna w subskrypcji Xbox Game Pass.

Informacja o zawarciu ww. umowy została zakwalifikowana przez Spółkę jako informacja poufna ze względu na istotną w skali działalności Spółki wartość umowy, która wynosi 600.000 USD, co stanowi około 22 % zysku netto oraz około 17 % wartości przychodów netto Spółki ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za ostatni rok obrotowy.

TAURON PE SA - podpisanie umowy o przeprowadzenie mediacji

5 sierpnia 2022 roku spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (spółka zależna od emitenta), spółka RAFAKO SA, Mostostal Warszawa S. A. oraz E003B7 sp. z o.o. (spółka zależna RAFAKO SA) podpisały umowę mediacyjną, na podstawie której zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

Zamiar przeprowadzenia mediacji spowodowany jest koniecznością zmiany warunków ugody zawartej 2 grudnia 2021 r., w szczególności dotyczących okresu przejściowego (tj. okresu, w którym realizowane są prace optymalizacyjne i strojeniowe, w tym testy, próby i pomiary) dla bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, który pierwotnie miał się zakończyć do 30 października 2022 r.

Kwestia sporna, która zaistniała pomiędzy stronami na obecnym, końcowym etapie realizacji kontraktu, dotyczy ustalenia przyczyn, które spowodowały opóźnienia w realizacji harmonogramu prac prowadzonych na bloku 910 MW w Jaworznie oraz skutków wynikających z zaistniałej sytuacji.

RAFAKO SA - zawarcie przez spółkę zależną umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

5 sierpnia 2022 r. doszło do zawarcia pomiędzy E003B7 Sp. z o.o. - spółką, w której emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. umowy w przedmiocie świadczenia przez spółkę zależną na rzecz NJGT prac eksploatacyjnych oraz koordynacyjnych w odniesieniu do bloku będącego przedmiotem Kontraktu nr 2013/0928/Ri na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie SA - Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku" łączącego emitenta i Mostostal Warszawa SA jako wykonawcę z NJGT jako zamawiającym. Łączne wynagrodzenie spółki zależnej z tytułu wykonania Prac Eksploatacyjnych i Koordynacyjnych w okresie od 1 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 r. wynosi 7.499.000,000 netto.

SYNEKTIK SA - informacja o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym

8 sierpnia 2022 r. zarząd Synektik SA poinformował, o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci pomiędzy BFF MEDFinance SA a Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy, w postępowaniu przetargowym. Wartość oferty wynosi 13.424.069,13 PLN netto. W ramach oferty jedynym podwykonawcą jest spółka. W dniu 5 sierpnia 2022 r. miało miejsce otwarcie ofert i na platformie zakupowej Szpitala ukazała się informacja, że do jego siedziby wpłynęła jedna oferta.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości